Skriv här det du söker efter!

Dataskyddsbeskrivning, Studieklimatundersökningen

Dataskyddsbeskrivning, Studieklimatundersökningen

Dataskyddsbeskrivning Studieklimatundersökningen (SKU)     Version: 12.12.2022

 

 

 1. Personuppgiftsansvarig

Åbo Akademi

Domkyrkotorget 3

20500 ÅBO

Tfn 02 215 31

FO-nummer: 0246312-1

2. Kontaktperson i frågor om personuppgifter

Koordinator Matias Erlund

Tfn 02 215 4116

E-post: matias.erlund@abo.fi

3. Dataskyddsombud

 

Dataskyddsfunktionen, Förvaltningsämbetet, Åbo Akademi

e-post: dataskydd@abo.fi, tel: +358 2 21531 (växel)

Postadress: Dataskydd vid Åbo Akademi, Domkyrkotorget 3, 20500 Åbo

Anna-Maria Nordman, dataskyddsombud

 

 1. Registrets namn

 

Register för studieklimatundersökningen (SKU) för första års studerande, tredje års studerande och femte årets studerande

 

 1. Ändamål med behandlingen av personuppgifter samt rättslig grund för behandlingen

I studieklimatundersökningen (SKU) ges studerandena möjligheten att presentera sina åsikter om studierna och studiemiljön både i form av flervalsfrågor (kryss i rutan) och öppna svar. Det frågas även efter förslag till förbättringar och nya lösningar.

Åbo Akademi har som målsättning att erbjuda på forskning baserad undervisning av hög kvalitet som ges av kvalificerade och engagerade lärare. Vi har ett genuint intresse av att ta reda på hur studerande upplever akademin och sina studier.

De svar vi får i undersökningen hjälper oss med kartläggningen av hur akademin fungerar och med utvecklingen av den verksamhet som berör utbildningen.

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är allmänt intresse (dataskyddsförordningen art. 6.1 e och dataskyddslag 1050/2018, 4 § pkt 1). Vissa av de frivilliga frågorna i enkäten berör särskilda kategorier av personuppgifter, t.ex. hälsa (dataskyddsförordningen art. 9.1) och behandlas för att genomföra uppgifter som ålagts universitetet i lag (dataskyddslag 1050/2018, 6 § pkt 2). Personuppgifterna och enkätsvaren används för att utvärdera och utveckla universitetsutbildningen i enlighet med universitets uppgifter enligt universitetslag 558/2009, 2 § och 87 § samt förordningen om universitetsexamina 794/2004, 28 §.

 1. Behandlingen av personuppgifter i registret för studieklimatundersökningen

En inbjudan till enkäten skickas ut per e-post till första, tredje och femte årets studerande. E-postadressen, namn och utbildningslinje hämtas från Åbo Akademis studieregister och lagras separat (d.v.s. inte tillsammans med enkäten) tills insamlingen av enkätsvar är slutförd.

De som deltar i enkäten uppger följande obligatoriska bakgrundsuppgifter:

 • kön
 • födelseår
 • modersmål
 • fakultet
 • utbildningslinje
 • huvudämne och eventuell lärarinriktning

Frågorna i enkäten handlar om deltagarens

 • egen situationen under studierna
 • upplevelser av
 • studieplanering och rådgivning
 • studiefärdigheter och studieförmåga
 • studiernas struktur och innehåll
 • kandidatavhandlingen och dess handledning
 • det egna kunnandet
 • den egna framtiden

 

Frågorna besvaras med dels svarsalternativ, dels öppna svar. En del av frågorna gäller särskilda kategorier av personuppgifter. Alla frågor (utom de de obligatoriska bakgrundsuppgifterna) är frivilliga att svara på.

7. Legitim utlämning av uppgifter samt mottagarkategorier

Material som innehåller personuppgifter behandlas endast av de ansvariga för studieklimatundersökningen och ges ej regelmässigt ut. Enkätens syfte är att utveckla undervisningen och studiemiljön. Statistiska svar där den enskilda respondenten inte kan identifieras publiceras på intranätet, likaså öppna svar där inte innehållet i svaret kan kopplas till en person kan publiceras i rapporter. Öppna svar i enkäten, där själva svaret kan innehålla information om respondenten, kan utnyttjas av Åbo Akademis personal för utvecklandet av undervisningen och studieklimatet. Särskilt utsedda ansvarspersoner för enkäten vid Utbildningsservice har tillgång till hela materialet och distribuerar vidare statistiska rapporter och ett övervägt urval av öppna svar, som inte kan kopplas till en person, till fakulteternas personal.

Enkäten för första årets studerande är en obligatorisk delprestation i ASF-kurserna. Namnen på de som svarat på enkäten skickas till ansvarspersonerna för ASF-kurserna så att delprestationen blir registrerad. Namnen skickas separat, de går inte att koppla till svaren i enkäten.

 

8. Överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Överförs uppgifter till tredjeländer eller till internationella organisationer utanför Eu eller EES?

☒ Nej

9. Principer för registrets säkerhet

Enkätens uppgifter lagras endast elektroniskt och på Åbo Akademis server som kräver personlig inloggning med lösenord. Endast ett fåtal särskilt utsedda ansvarspersoner för enkäten kan beviljas rättigheter för tillgång till registret. Rättigheterna beviljas av områdeschefen för utbildningsservice

10. Lagringstid och kriterier för fastställande av lagringstid

 

Personuppgifter som används för att inbjuda respondenterna raderas då datainsamlingen är klar.

Åbo Akademi lagar det insamlade datamaterialet från enkäten i 10 år för att skapa tidsserier och för att möjliggöra tillräckligt många respondenter i utbildningsvis rapportering. De ansvariga för enkäten vid Utbildningsservice raderar datamaterialet efter att arkiveringstiden har utgått i samband med att arbetet för en ny datainsamling inleds.

11. Automatiserat beslutsfattande eller profilering samt logiken bakom och betydelsen av behandlingen

Registrerade uppgifter används för automatiserade beslut, inklusive profilering:

☒ Nej

12. Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att

 • få tillgång till sina uppgifter hos Åbo Akademi
 • få sina personuppgifter korrigerade
 • få sina personuppgifter raderade (”rätten att bli glömd”)
 • begränsa behandlingen av personuppgifterna i vissa situationer
 • invända mot behandlingen av personuppgifterna

Undantag från rättigheterna till tillgång, korrigering, begränsning och invändning till den del som uppgifterna behandlas för statistiska ändamål kan göras i enlighet med dataskyddslag 1050/2018, 31 §.

Behandlingen omfattar inte automatiserat beslutsfattande.

Den registrerade kan begära att utöva sina rättigheter genom att kontakta universitetet på dataskydd@abo.fi eller Åbo Akademi, Domkyrkotorget 3, 20500 ÅBO

 • Rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet

Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där hen har sin hemvist eller arbetsplats, om hen anser att behandlingen av personuppgifter strider mot den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679. Den registrerade har dessutom rätt till andra administrativa prövningsförfaranden eller andra rättsmedel.

 

Kontaktinformation:

 

Dataombudsmannens byrå

Besöksadress: Bangårdsvägen 9, 6 vån., 00520 Helsingfors

Postadress: PB 800, 00521 Helsingfors

Växel: 029 56 66700

Fax: 029 56 66735

E-post: tietosuoja@om.fi

 

 

Uppdaterad 13.12.2022