Skriv här det du söker efter!

Våga prova på! – kreativitet och ämneskunskap i läroämnet omgivningslära

Mål­grupp: Lä­ra­re i års­kurs 1–6

Upp­le­ver du att du vill ut­veck­la dina kun­ska­per inom lä­ro­äm­net om­giv­nings­lä­ra? Den här fort­bild­ning­en fo­ku­se­rar på tre om­rå­den: den na­tur­ve­ten­skap­li­ga äm­nes­kun­ska­pen, di­gi­ta­la verk­tyg som stöd för lä­ran­det och ut­nytt­jan­det av mång­si­di­ga lär­mil­jö­er. Ut­bild­ning­en ge­nom­förs som en se­rie av när­stu­die­till­fäl­len. In­ne­hål­let är upp­lagt så att de fyra de­lar­na bil­dar en sam­man­häng­an­de kun­skaps­hel­het. Mel­lan när­stu­die­till­fäl­le­na gör kurs­del­ta­gar­na oli­ka re­flek­tions­upp­gif­ter kring kurs­ma­te­ri­a­let. Un­der de work­shops­be­to­na­de när­stu­die­till­fäl­le­na gör vi öv­ning­ar och upp­gif­ter som kurs­del­ta­ga­ren di­rekt kan ge­nom­fö­ra med ele­ver­na i den egna klas­sen. För var­je tema gör vi ock­så upp kon­kre­ta lä­ran­de­mål och re­flek­te­rar kring kom­pe­ten­ser och oli­ka al­ter­na­ti­va verk­tyg för be­döm­ning­en av ele­vens lä­ran­de.

De­lar:

1. Hur har land­ska­pet for­mats ge­nom ti­der­na? (Kon­kre­ta öv­ning­ar ut­om­hus för att un­der­sö­ka spår av is­ti­den i vår när­mil­jö, berg­ar­ter, äm­nens krets­lopp och hur män­ni­skan har på­ver­kat land­ska­pet.)
2. Vä­der och kli­mat (Vä­de­rob­ser­va­tio­ner, mät­ning­ar, oli­ka slags dia­gram, le­kar m.m. för att kon­kre­ti­se­ra vik­ti­ga be­grepp)

Fort­bild­ning­en ar­ran­ge­ras på föl­jan­de or­ter:
Hel­sing­fors, den 9.11.2017 kl. 15 – 18 i Hop­lax sko­la, Munk­snäs en­het
När­pes, den 23.11.2017 kl. 15 – 18 i Sten­back­ens sko­la
An­mäl­ning se­nast 3.11

3. Geomedia i un­der­vis­ning­en (Upp­gif­ter som ge­nom­förs med oli­ka slags kar­tor, Goog­le My Maps, Turf Hunt)
När­stu­die­till­fäl­let ord­nas i:

Hel­sing­fors tors­da­gen den 18.1.2018 kl. 15 – 18, an­mäl­ning se­nast 12.1 på ad­res­sen www.cll.fi/an­ma­lan

När­pes, tors­da­gen den 1.2.2018 kl. 15 – 18, an­mäl­ning se­nast 25.1 på ad­res­sen www.cll.fi/an­ma­lan

4. Prova på ma­k­ing med rym­den som tema (Kre­a­tiv verk­stad där slöjd och el­ekt­ro­nik ut­nytt­jas)
Hel­sing­fors, ons­da­gen den 28.2 kl. 15 – 18, an­mäl­ning se­nast 16.2 på ad­res­sen www.cll.fi/an­ma­lan
När­pes, tors­da­gen den 5.4 kl. 15 – 18,  an­mäl­ning se­nast 29.3 på ad­res­senwww.cll.fi/an­ma­lan


Ut­bil­da­re:
 Mia Skog, FM och Ann-Cat­he­ri­ne Henriks­son, PeD
Tid­punkt: 
Sep­tem­ber 2017–april 2018
Ort
: Kurs 1 är pla­ce­rad i Hel­sing­fors, kurs 2 är pla­ce­rad i När­pes
Om­fatt­ning: Kur­sen be­står av fyra oli­ka när­stu­die­till­fäl­len med mel­la­n­upp­gif­ter (sam­man­lagt 2 sp). Det går ock­så att del­ta i en­dast nå­gon el­ler någ­ra av de fyra till­fäl­le­na.
Kon­takt: Ann-Cat­he­ri­ne Henriks­son, 02-2153295, ann-cat­he­ri­ne.henriks­son@abo.fi
Av­gift: Av­gifts­fri, fi­nan­si­e­ras av Ut­bild­nings­sty­rel­sen