Skriv här det du söker efter!

Vad gör elever på nätet?

Nät­hat, nät­mobb­ning, iden­ti­tets­stöld och all­mänt oro­väck­an­de kom­mu­ni­ka­tion bland ele­ver på nä­tet syns ty­värr i stor del i skol­värl­den idag. Ut­bild­ning­en  äm­nar ge lä­ra­re verk­tyg till att för­stå, fö­re­byg­ga och ar­be­ta kring ele­vers be­te­en­den på In­ter­net och i so­ci­a­la me­di­er. Fort­bild­ning­en ger lä­ra­re di­rek­ta tips för un­der­vis­ning­en, hjälp­me­del för dis­kus­sio­nen med för­äld­rar samt di­rekt kun­skap kring ele­ver­nas di­gi­ta­la liv.

Mål­grupp: Lä­ra­re, un­der­vis­nings­per­so­nal, skol­le­da­re i alla sta­di­er

Tid­punkt: Vå­ren 2018
Ort: Ja­kob­s­tad m.fl.
Om­fatt­ning: 1 dag
Kon­takt:  Maria Sö­der­backa, tfn.  046-920 2810, maria.so­der­backa@abo.fi
An­mä­lan: www.cll.fi/an­ma­lan