Skriv här det du söker efter!

Ta del av lärdomar om digitala vägledningsprocesser

Ta del av lärdomar om digitala vägledningsprocesser

PODI-projektet har haft fokus på att utveckla och digitalisera vägledningsprocesser och -metoder. Slutrapporten är nu publicerad.

I och med Covid-19-pandemin och övergången till distansstudier och -arbete, krävdes utökade digitala färdigheter av studenter, lärare, handledare och aktörer i arbetslivet. Samtidigt blev det uppenbart att det digitala kunnandet och vägledningskompetensen måste utvecklas.

I publikationen ”Stigar och tjänster för digital vägledning, handledning och digitalt lärande” presenteras den digitala vägledning som utvecklats inom projektet PODI – stigar och tjänster för digital vägledning och lärande, digitala färdigheter för studerande samt utbildningsorganisationer. Projektet har finansierats som en del av Europeiska unionens svar på Covid-19-pandemin och haft fokus på att utveckla och digitalisera vägledningsprocesser och -metoder. PODI står för ”polkuja ja palveluja digitaaliseen ohjaukseen ja oppimiseen”. Det tvåspråkiga projektet har pågått 1.9.2021–30.11.2023.

Fem leende kvinnor.
Krisse Westerén, Camilla Stenbäck, Rebecca Karlsson, Mona Riska och Carina Gräsbeck vid Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi har koordinerat den svenska verksamheten inom PODI-projektet. Foto: Mia Henriksson

I nätpublikationen beskrivs verksamhetsmodeller för den digitala undervisningen, handledningen och inlärningen samt projektets åtgärder och praxisen för nätverkande mellan olika läroanstalters vägledningsaktörer. Dessutom konkretiseras erfarenheter och goda modeller med hjälp av PODI-tips. Tipsen är praktiska exempel på utvecklingsarbete inom olika utbildningsorganisationer under projektets gång. Syftet med dem är att lyfta fram idéer om hur en läroanstalt kan utveckla digital handledning och digitalt lärande. En del av PODI-tipsen beskriver det utvecklingsarbete som gjorts vid en enskild läroanstalt och en del av tipsen beskriver samarbete eller erfarenheter från flera läroanstalter inom samma tema.

Publikationen är skriven särskilt för undervisnings- och handledningspersonal, samt dess ledning. Syftet är att i det egna arbetet och beslutsfattandet göra det möjligt att tillämpa de metoder som har utvecklats eller piloterats i projektet.
I PODI-projektet deltog Åbo yrkeshögskola, Åbo universitet, Åbo Akademi/Centret för livslångt lärande, Sydvästra Finlands utbildningssamkommun Novida, Raseko, Saloregionens utbildningssamkommun SSKKY, Åbo yrkesinstitut och Åbo vuxenutbildningscenter AKK. Därför inriktades utvecklingsarbetet på olika utbildningsnivåers behov från yrkesutbildning till högre utbildning.

Som bakgrundsmaterial till utvecklingsarbetet användes bl.a. EU:s referensram för DigCompEdu samt material för digital vägning och tjänstedesign. Projektet genomfördes med hjälp av ESF-finansiering från REACT-EU.

Publikationen Stigar och tjänster för digital vägledning, handledning och digitalt lärande (2023).
Publikationen på finska Polkuja ja palveluja digitaaliseen ohjaukseen ja oppimiseen (2023).