Skriv här det du söker efter!

Språkutvecklande arbetssätt

Fort­bild­ning­en ger del­ta­gar­na ökad be­red­skap, kun­skap och verk­tyg för att kun­na för­verk­li­ga en pe­da­go­gisk verk­sam­het med ett med­ve­tet fo­kus på språk och kom­mu­ni­ka­tion samt för att kun­na stöd­ja bar­nens språk­li­ga ut­veck­ling, iden­ti­tet och själv­käns­la.
  • Spå­k­ut­veck­ling i ti­dig barn­dom
  • En språk- och kul­tur­med­ve­ten pe­da­go­gik
  • Mång­si­di­ga språk­mil­jö­er
  • Språk- och kun­skaps­ut­veck­lan­de ar­bets­sätt
  • Fler­språ­kig­het som en re­surs
  • Mul­ti­lit­te­ra­ci­tet och mång­si­dig språ­kan­vänd­ning

Mål­grupp: Per­so­nal inom små­barns­pe­da­go­gik och för­sko­le­und­er­vis­ning

Tid­punkt: Hös­ten 2017 – Hös­ten 2018 (fort­bild­ning­en i Kyrkslätt star­ta­de 11.5.2017)
Ort: Fort­bild­ning­en ar­ran­ge­ras på tre or­ter (fort­bild­ning­en i Kyrkslätt på­går)
Om­fatt­ning: 3 när­stu­die­till­fäl­len, di­stan­s­upp­gif­ter och lo­ka­la pe­da­go­gis­ka träf­far
Kon­takt: Li­sa­bet San­din, tel. 050-050-359 0413, li­sa­bet.san­din@abo.fi
An­mä­lan: Fort­bild­ning­en kan ar­ran­ge­ras i en kom­mun el­ler i en re­gi­on, för­fråg­ning­ar och in­tres­se­an­mäl­ning­ar mot­tas
Av­gift: Av­gifts­fri, fi­nan­si­e­ras av Ut­bild­nings­sty­rel­sen