Skriv här det du söker efter!

Roski robot

Ge­nom åter­vin­ning och grun­der­na i el­ekt­ro­nik och pro­gram­me­ring skall vi byg­ga Roski-ro­bo­tar, det­ta är ma­k­ing i ett nöt­skal.  Vi kom­mer att an­vän­da Micro:bit kon­trol­lern, sen­so­rer och mo­to­rer. Släpp din inre upp­fin­na­re fri, del­ta­ga­ren be­hö­ver ny­fi­ken­het och in­tres­se för pro­gram­me­ring och de­sign­pro­ces­sen. Ta med egen Chro­me­book el­ler PC.

 

Fort­bild­ning­en är in­spi­re­rad av Queen of Shit­ty Ro­bots, Simo­ne Gi­ertz.

Ut­bil­da­re: Mia Skog, tim­lä­ra­re i ve­ten­skap, an­sva­rig/grun­da­re av Ener­gi­la­bo­ra­to­ri­et, Höj­dens sko­la, Ra­se­borg

Tid­punkt:   1.3.2018 kl. 10.00-16.00 i Hel­sing­fors, 16.3 kl. 10-16.00 i Vasa

Kon­takt:      Nan­cy Pet­ters­son, 02-215 4948, nan­cy.pet­ters­son@abo.fi

An­mä­lan:    www.cll.fi/an­ma­lan

Av­gift:         Av­gifts­fri, fi­nan­si­e­ras av Ut­bild­nings­sty­rel­sen