Skriv här det du söker efter!

Programmering och robotik

Lä­ra­re be­hö­ver inga för­kun­ska­per av pro­gram­me­ring för att kun­na bör­ja med ro­bo­tik. För en­skil­da sko­lor kan det vara ut­ma­nan­de att väl­ja bland alla ro­bo­tar som finns till­gäng­li­ga på mark­na­den vid even­tu­ell an­skaff­ning. Här finns möj­lig­he­ten att be­kan­ta sig med någ­ra van­li­ga ro­bo­tar som kan an­vän­das i un­der­vis­ning­en. På den­na kurs får du tes­ta på oli­ka avan­ce­ra­de ro­bo­tar.

Mål­grupp: Lä­ra­re och per­so­nal inom den grund­läg­gan­de ut­bild­ning­en

Ut­bil­da­re: Lin­da Man­ni­la, ut­bil­da­re/fort­bil­da­re inom bl.a. pro­gram­me­ring och/el­ler Mia Skog, Höj­dens sko­la, Ra­se­borg
Tid­punkt: Vå­ren 2018
Kon­takt: Nan­cy Pet­ters­son, 02-2154948, nan­cy.pet­ters­son@abo.fi
Av­gift: Av­gifts­fri, fi­nan­si­e­ras av Ut­bild­nings­sty­rel­sen