Skriv här det du söker efter!

Pedagogisk användning av Google Suite for Education

An­vän­der ni G-Su­i­te for Edu­ca­tion (ti­di­ga­re GAFE) i er kom­mun? Är an­vänd­ning­en än­da­måls­en­lig? Vi er­bju­der fort­bild­ning i grund­funk­tio­ner samt i pe­da­go­gis­ka be­tänk­lig­he­ter kring des­sa.

Mål: Del­ta­gar­na skall få verk­tyg för att bör­ja an­vän­da G-Su­i­te i sin un­der­vis­ning på ett pe­da­go­giskt sätt i en­lig­het med lä­ro­pla­nen samt få verk­tyg för det kol­le­gi­a­la sam­ar­be­tet. Del­ta­gar­na skall få prö­va nya funk­tio­ner i prak­ti­ken och kun­na plocka ut så­dant som de har an­vänd­ning för i sin un­der­vis­ning. Di­gi­tal kom­pe­tens är ett över­lig­gan­de tema.

In­ne­håll:  Goog­le Class­ro­om, Dri­ve, Docs, Blog­ger, You­tu­be etc.

Upp­lägg och om­fatt­ning: Te­o­ri var­vad med Work­shop. Tre tim­mars fort­bild­ning t.ex. per sko­la el­ler del­ta­gar­grupp. Del­ta­gar­na ar­be­tar på egen hand på sin egen ni­vå un­der hand­led­ning.

Ort och tid­punkt: En­ligt för­frå­gan.

Ut­bil­da­re och kon­takt­per­son: John Henriks­son (ti­di­ga­re klass­lä­ra­re som va­rit med och im­ple­men­te­rat G-Su­i­te samt an­vänt det i un­der­vis­ning­en)

tel. 050-3312970, john.henriks­son@abo.fi