Skriv här det du söker efter!

Mer än en berättelse!

I lä­ro­pla­nen lyfts mul­ti­lit­te­ra­ci­tet fram som en av de kom­pe­ten­ser som sko­lan vill stö­da bar­nen att ut­veck­la. Ele­ver­na ska kun­na tol­ka, pro­du­ce­ra och vär­de­ra tex­ter i oli­ka form, sam­man­hang och mil­jö­er. Grun­den till det­ta läggs re­dan inom små­barns­pe­da­go­gi­ken, där­för rik­tas in­ne­hål­let i pro­jek­tet till pe­da­go­ger inom om­rå­det.

Fort­bild­nings­pro­jek­tet ut­for­mas som en del av en stor och spän­nan­de sats­ning på lä­sin­spi­ra­tion och be­rät­tan­de där syf­tet är att stö­da barn till att bli goda lä­sa­re, lyss­na­re och be­rät­ta­re, i så­väl tal-, skrift- som di­gi­tal form.

Ge­nom  fort­bild­ning be­stå­en­de av fö­re­läs­ning­ar, läs- och be­rättar­verk­stä­der, samt eget ar­be­te, ges pe­da­go­ger­na verk­tyg för att in­spi­re­ra, stö­da och upp­munt­ra bar­nen till att er­öv­ra lä­san­det och be­rät­tel­sen i alla for­mer.

Hel­he­ten be­står av fyra mo­du­ler på två när­stu­di­e­da­gar var­de­ra, samt ar­be­te i egen barn­grupp. Det är möj­ligt att del­ta i en el­ler fle­ra av föl­jan­de mo­du­ler:

  • Kom läs för mig!
  • Kom be­rät­ta för mig!
  • Kom lyss­na på min be­rät­tel­se!
  • Kom ska­pa med mig!

Tid­punkt:

Mo­dul 1 Kom läs för mig! ar­ran­ge­ras 8-9 no­vem­ber 2017 med fö­re­lä­sa­re och se­mi­na­rie­le­da­re lit­te­ra­tur­pe­da­gog Ag­ne­ta Edwards (Sve) mer info hit­tas här: 

Mo­dul 2 Kom be­rät­ta för mig! ar­ran­ge­ras 15-16 mars 2018 med lä­sin­spi­ra­tör och be­rät­ta­re Ag­ne­ta ”Net­ta” Möl­ler Sal­me­la samt ti­di­ga­re lä­sam­bas­sa­dör, för­fat­ta­re och il­lust­ra­tör  Jo­han Unenge (SVE). Du kan an­mä­la dig till hela mo­du­len Kom be­rät­ta för mig! info här, el­ler till en­bart In­spi­ra­tions­ef­ter­mid­da­gen (16.3) med Jo­han Unenge, info här

Mål­grupp: Per­so­nal inom små­barns­pe­da­go­gik och för­sko­la.

Ort: Vasa
Kon­takt: Lin­da Ahl­bäck, tel. 050-383 3837, lin­da.ahl­back@abo.fi
An­mä­lan: Till alla mo­du­ler via cll.fi/an­ma­lan 
Av­gift: Av­gifts­fri, fi­nan­si­e­ras av Ut­bild­nings­sty­rel­sen