Skriv här det du söker efter!

Lärmiljö och digital kompetens

Kur­sen ger del­ta­gar­na verk­tyg att pla­ne­ra och ut­for­ma lär­mil­jö­er som stöd­jer bar­nens ny­fi­ken­het och vil­ja att lä­ra sig samt att i des­sa pla­ne­ra och ge­nom­fö­ra en mång­si­dig pe­da­go­gisk verk­sam­het. Ett sär­skilt fo­kus läggs på ut­nytt­jan­de av di­gi­ta­la verk­tyg som en del av lä­ran­det i en mång­si­dig lär­mil­jö. Ut­bild­ning­en ut­går från lo­ka­la öns­ke­mål och för­ut­sätt­ning­ar vad gäl­ler t.ex. tek­nisk ut­rust­ning.

Mål­grupp: Per­so­nal inom små­barns­pe­da­go­gik och för­sko­le­und­er­vis­ning.

In­ne­håll:
1.     Mång­si­di­ga ar­bets­sätt i va­ri­e­ran­de mil­jö samt di­gi­ta­la verk­tyg, lär­plat­tor, ap­pli­ka­tio­ner och spel
2.     Mul­ti­lit­te­ra­ci­tet i var­da­gen och di­gi­tal do­ku­men­ta­tion
3.     Pe­da­go­gis­ka lär­mil­jö­er samt fy­sisk, so­ci­al och psy­kisk lär­mil­jö

Ut­bil­da­re: John Henriks­son & Ann-Cat­he­ri­ne Henriks­son, ut­bild­nings­pla­ne­ra­re, Cen­tret för livs­långt lä­ran­de
Om­fatt­ning: 4sp (3 när­stu­di­e­da­gar, själv­stu­di­er, lo­ka­la träf­far och träf­far på di­stans)
Ort och tid­punkt:

Hel­sing­fors (G18): 14.6 2018, 21.8 2018 & 31.10 2018
Vasa (Aca­de­mill): 10.4 2018, 20.6 2018 & 4.9 2018
Åbo (Ar­ken): 22.8 2018, 19.9 2018 & 14.11 2018

Samt­li­ga träf­far sker dag­tid pre­li­mi­närt kl. 9-15. Mer de­tal­je­rat pro­gram skick­as ut åt an­mäl­da del­ta­ga­re in­nan träf­fen.

An­mä­lan: An­mä­lan görs ge­nom att klicka på föl­jan­de länk http://cll.fi/an­ma­lan och väl­ja kurs och kur­sort samt fyl­la i for­mu­lä­ret. Kur­ser­na är sor­te­ra­de en­ligt start­må­nad och ob­ser­ve­ra även att or­ten an­ges i nam­net. Del­ta­gar­an­ta­let är be­grän­sat.

Av­gift: Av­gifts­fri, fi­nan­si­e­ras av Ut­bild­nings­sty­rel­sen