Skriv här det du söker efter!

Kompetensutveckling inom yrkesutbildningen 2017-2018

Cen­tret för livs­långt lä­ran­de vid Åbo Aka­de­mi kom­mer un­der 2017-2018 att ar­ran­ge­ra

-en fort­bild­nings­hel­het för Le­da­re inom yr­kes­ut­bild­ning­en och
-en fort­bild­nings­hel­het för Hand­le­dan­de lä­ra­re inom yr­kes­ut­bild­ning­en

Kom­pe­tens­ut­veck­ling för le­da­re inom yr­kes­ut­bild­ning­en er­bju­der le­da­re verk­tyg och stöd i att leda för­änd­ring i en­lig­het med yr­kes­ut­bild­nings­re­for­men.

Kom­pe­tens­ut­veck­ling för hand­le­dan­de lä­ra­re er­bju­der hand­le­da­re fär­dig­he­ter, ar­bets­sätt och pe­da­go­gisk kom­pe­tens i en­lig­het med yr­kes­ut­bild­nings­re­for­men.

Ut­bild­ning­ar­na pla­ne­ras och ge­nom­förs i sam­råd med yr­kes­ut­bild­nings­sek­torn.

För mera in­for­ma­tion kon­tak­ta: Ut­bild­nings­pla­ne­ra­re Kristi­na Wes­te­rén, tel. 040-767 3996, kristi­na.wes­te­ren@abo.fi