Skriv här det du söker efter!

Klara, färdiga, RÄKNA – workshop

Hur kom­bi­ne­ra ma­te­ma­tik, ut­om­hus­pe­da­go­gik och sko­la i rö­rel­se? Un­der work­sho­pen får du prö­va på oli­ka la­bo­ra­ti­va upp­gif­ter och i små­grup­per ska­pa egna som de öv­ri­ga del­ta­gar­na får tes­ta.

 

Mål­grupp: Äm­nes­lä­ra­re åk 7-9, klass­lä­ra­re 5-6

Ut­bil­da­re: Nina Aspe­g­rén, Sar­lins­ka sko­lan, Par­gas
Tid­punkt: 12.4.2018, kl 16-19 (bå­de in­om­hus och ut­om­hus)
Ort: Åbo
Om­fatt­ning: 3 h
Kon­takt: Ce­ci­lia Lund­berg, tel. 046-920 2007, ce­ci­lia.lund­berg@abo.fi,
An­mä­lan: www.cll.fi/an­ma­lan
Av­gift: Av­gifts­fri

Kur­sen ord­nas i sam­ar­be­te med Skol­re­surs.