Skriv här det du söker efter!

CLLsius 2/2022: Ledaren

CLLsius 2/2022: Ledaren

Inkluderande och behovsanpassat kontinuerligt lärande

Catharina_Groop
Catharina Groop.

Globalisering, demografisk omvandling och teknologisk utveckling gör att arbetslivet förändras i rasande takt: arbetssätt förändras och de färdigheter som behövs för att utföra olika arbetsuppgifter stöps om. Vissa arbetsuppgifter automatiseras och andra flyttas till nätet eller länder med lägre kostnader och mer fördelaktig lagstiftning.

Denna omvandling påverkar oss alla, men s.k. ”lågkvalificerade vuxna” (definierat som personer med låg utbildningsnivå eller personer med svag läskunnighet och svaga matematiska kompetenser) är enligt OECD (2019) de mest utsatta. Det beror bl.a. på att arbetsuppgifter som traditionellt utförs av dem i allt snabbare takt omvandlas eller försvinner.

Samtidigt konstaterar OECD att dessa lågkvalificerade vuxna ofta har sämre möjligheter än andra att delta i kompetensutveckling. Detta bekräftas av Europeiska Unionens Råd som konstaterar att européer med låg utbildningsnivå är fyra gånger mindre benägna än övriga att delta i aktiviteter knutna till kontinuerligt lärande. Lågkvalificerade vuxna har alltså förutom ett utmanande utgångsläge också svårigheter att bryta sig ur den situation de befinner sig i.

Behov av riktade åtgärder

För att förbättra dessa personers utsikter och anställningsbarhet behövs riktade åtgärder. OECD lyfter bl.a. fram att personerna i fråga behöver:

  • hjälp med att identifiera och validera sina kompetenser;
  • stöd med att identifiera sina lärandebehov;
  • handledning för att kunna navigera i djungeln av inlärningsmöjligheter samt råd gällande finansiering av lärande, hur lärande och andra åtaganden kan förenas etc.;
  • praktiska, problem-orienterade moduler som är anpassade för just dem;
  • tid för lärande; samt
  • ekonomiskt stöd.

Ett flertal länder har redan vidtagit specifika åtgärder för att stöda lågkvalificerade vuxnas lärande. På Island tillhandahåller t.ex. ett tiotal center för kontinuerligt lärande kurser och karriärvägledning specifikt för denna målgrupp. Frankrike har i sin tur en lång tradition av validering av denna målgrupps kompetenser.

Lågkvalificerade vuxna i Finland

Lågkvalificerade vuxnas lärande är en viktig fråga också Finland, där 10 % av de vuxna har svag läskunnighet och svaga matematiska kompetenser. Enligt OECD (2022) har dessa finländares anställningsbarhet försämrats avsevärt under gångna årtionden och precis som annanstans är deras deltagande i fortbildning eller lärande betydligt lägre än andra målgruppers. Detta lyfts också fram av den parlamentariska arbetsgruppen för kontinuerligt lärande.

För att bryta trenden borde Finland enligt OECD, för det första, brådskande fokusera på att förändra attityderna till lärande och ge lågkvalificerade vuxna goda erfarenheter av lärande. Detta kunde göras genom kortare smakprovskurser som inte lägger all tonvikt vid lärandemål och vitsord. Dessa inlärningsmöjligheter behöver knytas till inlärarens egen (arbets- eller sociala) kontext. För det andra borde Finland satsa på kontaktpunkter (one-stop-shops) där dessa vuxna kunde få det skräddarsydda och individuella stöd de behöver. Servicen behöver också nå personer i glesbygden. Finland saknar också heltäckande data gällande lågkvalificerade vuxnas lärande. Finland borde därför, för det tredje, fokusera på att mer systematiskt samla och analysera sådan data samt använda statistiken som grund vid planering, genomförande och uppföljning av lärande.

Den viktiga reformen av det kontinuerliga lärandet

På ett eller annat sätt har ovannämnda rekommendationer tagits i beaktande inom ramen för den pågående nationella reformen av det kontinuerliga lärandet. Mångas blickar riktas redan mot 2023 då den egentliga reformfasen avslutas och en mängd aktörer på ett effektivt sätt förväntas bidra till lärande och kompetensutveckling för allt fler finländare, inbegripet lågkvalificerade vuxna. I denna process av omdaning har aktörer som Centret för livslång lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia en viktig uppgift.

Catharina Groop
Vicedirektör för Centret för livslångt lärande

 

Läs mer:

OECD (2019). Getting Skills Right. Engaging low-skilled adults in learning.

OECD (2022). Improving learning participation of adults with low skills. Continuous Learning in Working Life in Finland.