Skriv här det du söker efter!

Hur inkludera positiv psykologi i skolvardagen

Hur inkludera positiv psykologi i skolvardagen?

Ut­gå­en­de från de ny­as­te forsk­nings­tillämp­ning­ar­na från den po­si­ti­va psy­ko­lo­gin ger kru­sen kon­kre­ta psy­ko­lo­gis­ka verk­tyg för att stö­da och ut­veck­la den psy­kis­ka häl­san och väl­må­en­det bå­de hos lä­ra­ren, ele­ver­na och ar­bets­ge­men­ska­pen. Fo­kus lig­ger på psy­ko­lo­gis­ka pro­ces­ser och hur man kan ta vara på po­ten­ti­a­ler, den inre mo­ti­va­tio­nen och ”lä­ran­dets gläd­je”.

Ut­gå­en­de från nya rön inom po­si­tiv psy­ko­lo­gi och hjärn­forsk­ning tas föl­jan­de te­man upp: Kart­lägg­ning av in­di­vi­du­el­la styr­kor, ut­veck­ling av styr­kor som kan hjäl­pa till att byg­ga upp åter­hämt­nings­för­må­ga och tron på den egna för­må­gan (psycho­lo­gi­cal re­si­li­en­ce), flow och mind­ful­ness, op­ti­mism, hopp, re­spekt, en­ga­ge­mang, po­si­ti­va re­la­tio­ner, en po­si­tiv sko­la.

Ut­bil­da­re: Åse Fa­ger­lund, FD, PsL i Neu­ro­psy­ko­lo­gi, Folk­häl­sans forsk­nings­cen­trum.

Kur­sen kan be­stäl­las för ett helt kol­le­gi­um el­ler en sko­la, den kan om­fat­ta 0,5-1,5 da­gar.
Kon­tak­ta Pian Åker­lund, pian.aker­lund@abo.fi och be­gär of­fert.