Skriv här det du söker efter!

Fördjupad programmering i skolan

Må­let med den­na kurs är att ge en för­dju­pad pro­gram­me­rings­fort­bild­ning. Fort­bild­ning­en ord­nas ge­nom hand­led­ning och när­stu­di­er och fo­kus läggs på kol­la­bo­ra­tivt och kol­le­gi­alt lä­ran­de. Cen­tra­la de­lar i in­ne­hål­let är t.ex. föl­jan­de: vad är pro­gram­me­ring? var­för ta in pro­gram­me­ring i grund­sko­lan? vad in­ne­bär pro­gram­me­ring för oli­ka års­kur­ser?, hur ar­be­ta med pro­gram­me­ring i oli­ka äm­nen? etc. Fort­bild­ning­en rik­tar sig till lä­ra­re F-9 och läm­par sig ock­så för lä­ra­re som vill ar­be­ta med pro­gram­me­ring t.ex. i form av klubb­verk­sam­het.

Mål­grupp: Lä­ra­re och per­so­nal inom den grund­läg­gan­de ut­bild­ning­en

Ut­bil­da­re: Lin­da Man­ni­la, ut­bil­da­re/fort­bil­da­re inom bl.a. pro­gram­me­ring
Tid­punkt: Hös­ten 2018
Kon­takt: Nan­cy Pet­ters­son, 02-2154948, nan­cy.pet­ters­son@abo.fi
Av­gift: Av­gifts­fri, fi­nan­si­e­ras av Ut­bild­nings­sty­rel­sen