Skriv här det du söker efter!

Digitala geomedia i undervisningen

Vill du ta in di­gi­ta­la hjälp­me­del i sko­lans när­mil­jö? An­vän­da ap­par t.ex. för en skatt­jakt? Gö­ra egna kar­tor i Goog­le Maps? Kän­na till sa­tel­lit­da­ta som öp­pet kan an­vän­das? Kur­sen be­hand­lar di­gi­ta­la ap­pli­ka­tio­ner, kart­verk­tyg och sen­so­rer län­ka­de till GPS. Allt kon­kret kopp­lat till un­der­vis­ning­en och lä­ro­pla­nen. Verk­ty­gen kan an­vän­das i alla äm­nen och te­ma­hel­he­ter, t.ex. geo­gra­fi, his­to­ria, re­li­gi­on och gym­nas­tik.

Mål­grupp: Äm­nes­lä­ra­re åk 7-9 + gym­na­si­et

Ut­bil­da­re: Mia Skog, Höj­dens sko­la, Ra­se­borg;  Char­lot­te Elf, Kot­ka svens­ka sam­sko­la; Jan Holm­gård, Sur­sik sko­la, Pe­der­sö­re.
Tid­punkt och ort: Vå­ren 2018 i Pe­der­sö­re (mars-april): start 15.3.2018 kl 12-18.
Om­fatt­ning: 2-3 när­stu­die­till­fäl­len (6 + 3 + 3 h), eget ar­be­te mel­lan till­fäl­le 1 och 2.
Kon­takt: Ce­ci­lia Lund­berg, tel. 046-920 2007,  ce­ci­lia.lund­berg@abo.fi,
An­mä­lan: www.cll.fi/an­ma­lan
Av­gift: Av­gifts­fri

Kur­sen ar­ran­ge­ras i sam­ar­be­te med Skol­re­surs.fi