Skriv här det du söker efter!

Den omotiverade eleven – vad kan ligga bakom skolleda?

Kur­sen ger del­ta­gar­na ökad för­stå­el­se för vad ele­vens in­lär­nings­svå­rig­he­ter kan bero på. Vil­ka or­sa­ker kan lig­ga bak­om skol­le­da? Be­hö­ver ele­ver­na nå­got mer än bra pe­da­go­gik och ef­fek­tiv in­lär­ning? Hur kan jag som pe­da­gog hjäl­pa de omo­ti­ve­ra­de ele­ver­na? Kan ele­ver­nas emo­tio­nel­la ut­veck­ling ha be­ty­del­se för de­ras ka­pa­ci­tet att lä­ra sig?

Mål­grupp: Un­der­vi­san­de och elev­vårds­per­so­nal inom grund­sko­lans 7-9 och and­ra sta­di­et

Ut­bil­da­re: Psy­ko­log, barn- och ung­domste­ra­peut Rai­ja Reg­nell
Tid­punkt: 15.3.2018 kl. 9-15 i Hel­sing­fors och 3.4.2018 i Vasa
Ort: Pa­ral­lel­la kur­ser i Hel­sing­fors och Vasa
Om­fatt­ning: En när­stu­di­e­dag och eget ar­be­te (för­hands- och ef­ter­hands­upp­gift) per kur­sort
Kon­takt: Char­lot­te Grägg, 050-414 7117, char­lot­te.gragg@abo.fi
An­mä­lan: An­mä­lan se­nast 15.2.2018 till Hel­sing­forskur­sen, och se­nast 16.2.2018 till Va­sa­kur­sen. Max 25 del­ta­ga­re an­tas i an­mäl­nings­ord­ning per kur­sort.
Av­gift: Av­gifts­fri, fi­nan­si­e­ras av Ut­bild­nings­sty­rel­sen