Skriv här det du söker efter!

Danmark – med det lilla barnets lärande i centrum

Danmark – med det lilla barnets lärande i centrum

BILDER: Linda Ahlbäck, Cilla Nyman

De första dagarna i maj hade vi förmånen att med stöd av Erasmus+ genomföra en jobbskuggningsresa till Köpenhamn. Vi besökte sex olika organisationer som på olika sätt gav oss en helhetsbild av den danska småbarnspedagogiken från utbildning till det konkreta arbetet med barnen. Vi fick inspiration och tog del av arbetssätt som används i de danska daghemmen när det kommer till pedagogisk kompetens, verksamhetskultur och ledarskap, samtidigt som vi breddade våra nätverk inför nya nordiska samarbeten.

Utbildning och fortbildning för småbarnspedagoger

Vid Campus Carlsberg, det nyaste av Københavns Professionshøjskoles sju campus, får pedagogerna sin utbildning.

Vid Københavns Professionshøjskole (KP) fick vi bekanta oss med grundutbildning och fortbildning för pedagoger. Vi diskuterade även skillnader mellan utbildningarna i Danmark och Finland. I Danmark utbildas småbarnspedagogerna på yrkeshögskolenivå medan de finländska lärarna i småbarnspedagogik utbildas vid universitet. Danmark delar den finländska utmaningen kring arbetskraft, då för få utbildar sig och många byter bana. Trots praktiksamarbete med kommunerna har man inte lyckats få bukt med detta. KP erbjuder också efter- och vidareuddannelse (fortbildning) för pedagoger, dagplejere (familjedagvårdare), dagtilbudsledere (daghemsföreståndare) och pedagogiska assistenter. Man kan avlägga pedagogiska diplomutbildningar, men även kortare fortbildningar inom olika specialområden. Kommuner och enskilda daghem och skolor kan även beställa skräddarsydda fortbildningar för sin personal.

 

 

Läsglädje och samsyn

Vi såg närmare på och inspirerades av Københavns Hovedbiblioteks stora satsning på barnlitteratur: Børneetagen LÆS – ett läsuniversum för barn, tillägnat att stöda barns språkliga utveckling och läslust. Våningen är indelad i olika zoner och varhelst man tittar finns något för ögat, sinnet och kroppen. Allt från fakta om läsning till konstverk. Vid Børnehusene Kokkedal med drygt 400 barn fördelade på 6 hus, fick vi höra om den gemensamma värdegrund som genomsyrar daghemmets arbete. För pedagogerna är samsyn viktigt och tillsammans har de utvecklat pedagogiska material kring dialogisk läsning. I Kokkedal framhäver man också lekens betydelse för barnets utveckling och arbetar aktivt med frågor kring jämlikhet och mångfald, bland annat genom att fira olika högtider och fester.

Bild på Laerke Haupt som står vid en bokhylla i ett daghem.
Lærke Haupt, naturvägledare vid Tårnby naturskole, förevisar pedagogiskt material som används vid barnens besök.

 

Med naturen som inspiration och lärmiljö

Två av våra besök förde oss ut i naturen. Vid Tårnby naturskole och Naturcenter Amager-Strand är det primära målet att ge barn goda, spännande och lärorika upplevelser i och med naturen. Det viktigaste är att upptäckarlusten väcks hos de barn och elever som besöker naturcentren. Även tillgänglighet är viktigt, alla barn ska ha möjlighet att samtidigt gräva, betrakta och fiska. Vid Naturcentret har man lagt mycket tid på att utveckla pedagogiskt material som dels används när grupperna besöker centret men som lärare också kan använda med sina grupper utan att personalen är involverad. Vid sådana tillfällen lånar centret ut grejkassar med instruktioner, material och utrustning för en upptäckardag på stranden. Verksamheterna drivs av kommunen och är därför gratis för de dagtilbud och skolor som besöker dem.

Ingång till naturcenter Amager-Strand

 

Vad tog vi med oss?

– Finland har alltmer gått in för att lyfta bildningsaspekten i småbarnspedagogiken, medan man i Danmark fortsättningsvis har en socialpedagogisk betoning i både utbildning och verksamhet.

– Våra länder delar utmaningen i att finna kompetent och utbildad personal. Många utbildar sig men byter bransch. I Danmark har pedagogerna efter avslutad utbildning stora möjligheter att röra sig på det pedagogiska fältet. Även om det för alla ingår viss specialisering i utbildningen blir man inte enbart småbarnspedagog.

– Vi har mycket gemensamt inom de nordiska länderna gällande styrningen av den pedagogiska verksamheten inom småbarnspedagogiken, till exempel betoningen på pedagogiska lärmiljöer, pedagogiska mål för verksamheten (inte för det enskilda barnet), utvärderingens roll och lekens centrala betydelse i verksamheten.

– I Danmark är tilliten till barnets egen förmåga och kompetens stor. Lärmiljöerna är tillåtande och barnen är delaktiga i utformandet av dem.

– Vi upplevde att man såväl inom småbarnspedagogiken som i utformningen av det offentliga rummet beaktar och tar hänsyn till barnens och familjernas behov.