Skriv här det du söker efter!

Centret för livslångt lärande är med och utvecklar framtidens utbildning i Finland

Centret för livslångt lärande är med och utvecklar framtidens utbildning i Finland

Digivisio 2030 är ett gemensamt projekt för alla högskolor i Finland, där syftet är att tillsammans skapa en framtid för lärande som gynnar alla. Med projektet strävar man efter att utveckla den finländska högskoleutbildningen med hjälp av digitalisering och vill därmed att Finland ska bli en förebild för flexibelt lärande. Inom projektet ska det t.o.m. år 2030 skapas en digital tjänsteplattform, erbjudas vägledning baserad på digital pedagogik och stöd för högskolornas förändringsledning.

För att uppnå projektets mål har några mindre temagrupper etablerats med deltagare från samtliga högskolor. Grupperna har bildats för att bl.a. förhindra silobildning, främja en starkare sammanhållning och öka samarbetet mellan högskolorna, samtidigt som de strävar efter att minska den digitala klyftan. Åbo Akademi (ÅA) är representerat av flera deltagare inom dessa grupper, med stöd av Centret för livslångt lärande (CLL) som bidrar med sin specialiserade kompetens på olika nivåer inom dessa sammanhang.

Rebecca Karlsson från CLL är aktivt engagerad i en temagrupp som fokuserar på vägledning. Tillsammans med sin kollega från arbetsforum representerar de ÅA. I denna temagrupp är målet att aktivt forma och förbättra utbudet av väglednings- och rådgivningstjänster för att passa den kommande digitala tjänsteplattformen.

Rebecca Karlsson
Rebecca Karlsson

 

– De frågor som främst har varit på tapeten, är vilken typ av vägledande information som ska finnas på plattformen och i vilken typ av frågor studerande ska hänvisas vidare till högskolespecifik information, säger Rebecca.

 

 

En annan temagrupp fokuserar på utvecklingen av anmälan, ansökan och betalning. Här är huvudfokus att definiera och optimera olika alternativ för registrering samtidigt som man söker strategier för att hantera ansöknings- och betalningsprocesser. Målet är att stödja en kontinuerlig och flexibel tillhandahållande av utbildningstjänster. Christina Loo från CLL är en aktiv deltagare i denna grupp och berättar att man noggrant överväger och diskuterar de praktiska frågorna som återkommer under mötena.

Christina Loo
Christina Loo

– Just nu samlar vi in information från universiteten och högskolorna om vilken typ av information och fält som behövs för att anmäla sig till informell och non-formell utbildning. Detta behövs för att skapa en bild av hur anmälan kunde utformas på den digitala plattformen. Först i ett senare skede blir det aktuellt att börja fundera på formell utbildning som ger studiepoäng, säger Christina.

 

 

Utöver temagrupperna finns det delgenomförare inom projektet på olika sätt. John Henriksson från CLL är en av dem och han arbetar med att utveckla nytt material för högskolornas interna personalutbildningar år 2024.

Porträtt av John Henriksson
John Henriksson

– Mitt material handlar om nya verksamhetssätt och fokuserar på hur lärare kan använda multimedia för att antingen skapa eget undervisningsmaterial, t.ex. i form av mikrolärande, eller som studerandes prov på kunnande. 

John förklarar vidare att övriga delgenomförare från andra högskolor fokuserar på olika teman såsom modularitet, spelifiering, tillgänglighet och lärandeanalytik. Materialen kommer att publiceras innan årsskiftet på aoe.fi och presenteras åt högskolorna som i sin tur kan välja att integrera dem i sin personalfortbildning under 2024.


Digivisio 2030 är en satsning som förenar Finlands högskolor för att skapa en framtid inom lärande som gynnar alla. Genom samarbete inom de olika temagrupperna samt delgenomförare från olika högskolor, inklusive CLL, har projektet redan visat på framsteg och initiativ inom områden såsom vägledning, registrering, och personalutbildning.

Deltagandet i Digivisio 2030 erbjuder en möjlighet att gemensamt stärka och höja standarden för högre utbildning och kontinuerligt lärande. Genom att fortsätta detta samarbete och fokusera på innovativa tillvägagångssätt och teknologier hoppas vi kunna forma en framtid där utbildningen är tillgänglig och anpassad för alla.


Läs mer om Digivisio 2030 på deras webbplats.