Skriv här det du söker efter!

Börja programmera – workshop

Del­ta i en work­shop kring pro­gram­me­ring. Work­sho­par­na ord­nas lo­kalt i Svenskfinland. Un­der work­sho­par­na ges en kort in­tro­duk­tion till pro­gram­me­ring var­ef­ter del­ta­gar­na får prö­va på att pro­gram­me­ra på sina egna da­to­rer el­ler pek­plat­tor un­der hand­led­ning. Work­sho­pen för­ut­sät­ter inte ti­di­ga­re er­fa­ren­het av pro­gram­me­ring och rik­tar sig till lä­ra­re som inte ti­di­ga­re ar­be­tet med nå­got pro­gram­me­rings­verk­tyg.

Mål­grupp: Lä­ra­re och per­so­nal F- åk 3

Ut­bil­da­re: Mia Skog, tim­lä­ra­re i ve­ten­skap, an­sva­rig/grun­da­re av Ener­gi­la­bo­ra­to­ri­et, Höj­dens sko­la, Ra­se­borg
Tid­punkt: 14.2.2018 kl. 15.00-18.00 Hel­sing­fors
An­mä­lan: se­nast 8.2.2018 på www.cll.fi/an­ma­lan
Kon­takt: Nan­cy Pet­ters­son, 02-2154948, nan­cy.pet­ters­son@abo.fi
Av­gift: Av­gifts­fri, fi­nan­si­e­ras av Ut­bild­nings­sty­rel­sen