Skriv här det du söker efter!

Att utveckla undervisning i mångkulturella miljöer (15sp)

Fort­bild­ning­en be­hand­lar un­der­vis­ning och lä­ran­de i sam­man­hang där fle­ra språk och kul­tu­rer möts, dvs. fler­språ­kig­hets­di­dak­tik och in­ter­kul­tu­rell pe­da­go­gik. Bland in­ne­hål­let: andra­språks­un­der­vis­ning; språ­kin­rik­tad äm­nes­un­der­vis­ning; stöd för mo­ders­mål­s­ut­veck­ling­en för ele­ver med an­nan språk­lig bak­grund än svens­ka och fins­ka; frå­gor kring hur in­di­vi­ders språk­li­ga iden­ti­tet och kul­tur­bund­na fö­re­ställ­ning­ar sam­ver­kar med un­der­vis­ning och lä­ran­de.

Fort­bild­ning­en in­klu­de­rar ut­veck­lings­ar­be­te i form av pla­ne­ring, ge­nom­fö­ran­de och ut­vär­de­ring av egen un­der­vis­ning, med syf­tet att tyd­ligt för­ank­ra be­red­ska­pen i del­ta­gar­nas egen prax­is. Kur­sen är spe­ci­ellt läm­pad för fle­ra lä­ra­re från sam­ma ar­bets­plats som till­sam­mans ut­veck­lar sin un­der­vis­nings­mil­jö.

Mål­grupp: Per­so­nal inom grund­läg­gan­de ut­bild­ning, and­ra sta­di­et, vux­en­ut­bild­ning­en

Ut­bil­da­re: Pro­fes­sor i de främ­man­de språ­kens di­dak­tik in­klu­si­ve fler­språ­kig­het Lise­lott Fors­man, uni­ver­si­tets­lä­ra­re Mika­ela Björk­lund, uni­ver­si­tets­lä­ra­re Ma­ri­na Bendtsen m.fl.
Tid­punkt: 23.3.2018, på­går fram till 31.10.2018
Ort: Vasa
Om­fatt­ning: 15 sp
Kon­takt: Ut­bild­nings­pla­ne­ra­re Char­lot­te Grägg, 050-414 7117, char­lot­te.gragg@abo.fi
An­mä­lan: via www.cll.fi/an­ma­lan 
Av­gift: Av­gifts­fri, fi­nan­si­e­ras av Ut­bild­nings­sty­rel­sen samt Un­der­vis­nings- och kul­tur­mi­nis­te­ri­et