Skriv här det du söker efter!

Aktivt ledarskap

Aktivt ledarskap

BILDER: Evelina Lindahl och Maria Wingren

Vintern 2023 startade fortbildningen Aktivt ledarskap inom småbarnspedagogik och förskola med två grupper på två orter, i Vasa och Helsingfors. Under de inledande dagarna blev det tydligt att fortbildningen fyllde ett behov hos deltagarna, som såg fram emot fortsättningen där de regelbundet skulle träffas, lära nytt och utbyta erfarenheter med varandra. Då vi blickar tillbaka ser vi att fortbildningshelheten blev ett värdefullt bidrag i utvecklingen av ett välfungerande delat ledarskap och hållbara arbetsgemenskaper inom småbarnspedagogiken. Våra deltagare har tillsammans stärkts i sitt ledarskap, och fått verktyg för sitt fortsatta arbete med att leda utvecklingen av den egna verksamheten och teamets gemensamma arbete.

 

Vad? Aktivt ledarskap inom småbarnspedagogik och förskola är en fortbildning som har handlat om att stöda lärare inom småbarnspedagogik i utvecklingen av deras ledarskapskompetens.

För vem? Lärare inom småbarnspedagogik som fungerar som teamledare

När? Vintern 2023 – hösten 2023.

Hur och var? Processutbildning utgående från deltagarnas behov. Närstudiedagar i Helsingfors och Vasa, gemensamma webbinarier, eget utvecklingsarbete samt distanshandledning i mindre grupper.

 

Cilla Nyman och Maria Wingren, CLL

Cilla Nyman och Maria Wingren

Vi har i egenskap av arrangörer och processledare fått följa deltagarna en bit på deras väg under den tid som fortbildningen pågått. Något som gjorde ett särskilt intryck på oss var deltagarnas vilja att stärka delaktigheten i sina team och bygga en arbetsgemenskap där medarbetarnas kompetenser är värdefulla och kommer till sin rätt i det gemensamma arbetet.

 

Vad har vi ägnat oss åt i fortbildningen? Några exempel:

Dag 1: Att leda team inom småbarnspedagogiken

Vid inledningen av fortbildningen reflekterade vi kring ledarskap inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen och såg närmare på hur lärarna som leder teamen inom småbarnspedagogiken är en värdefull länk i bildningens styrkedja. Vi diskuterade också vad som kännetecknar en lärande gemenskap, som är kärnan i småbarnspedagogikens verksamhetskultur, och hur ledare kan främja psykologisk trygghet i teamet.

Dag 2: Att leda en pedagogisk verksamhet

Då Petteri Mikkola gästade fortbildningen vid ett webbinarium i mars 2022 delade han med sig av många tankar och verktyg som deltagarna tog med sig till sin arbetsvardag. Han lyfte fram att en gemensam pedagogisk kultur och arbetskultur skapas genom diskussion. Varje medarbetare på enheten och i de enskilda teamen behöver förstå och förbinda sig till den gemensamma kulturen. De strukturer han har byggt upp för det pedagogiska utvecklingsarbetet vid enheten som han leder gjorde intryck på många. Deltagarna fick modeller för hur teamen kan utvärdera och stärka sitt gemensamma arbete. Petteri Mikkola arbetar som daghemsföreståndare i Tusby och verkar även som organisationskonsult och föreläsare.

Dag 3: Kommunikation och konflikthantering

Under en av fortbildningens närstudiedagar fick deltagarna under ledning av Linda Norrgård blicka inåt och bli mer medvetna om sig själva, de egna reaktionerna och beteendemönstren. Allt det här påverkar i sin tur hur vi ser på vårt arbete och ledarskap, och hur vi bemöter och kommunicerar med andra. Linda Norrgård, som är organisationskonsult och arbetshandledare, framhöll självinsiktens betydelse för ett gott självledarskap. Deltagarna fick öva på “jag-budskap”, något som många har lyft fram som särskilt värdefullt i fortbildningen.

Dag 4: Att leda mångprofessionella team

Professor Mia Heikkilä (Stockholms universitet och Åbo Akademi) och lektor Susanne Davidsson (Yrkeshögskolan Novia) medverkade vid höstens webbinarium. På agendan stod det mångprofessionella – eller interprofessionella – samarbetet, och vad som är centralt då man leder team där flera professioner arbetar tillsammans. Mia Heikkilä lyfte betydelsen av tillit, relationer och tydlig kommunikation, och Susanne Davidsson belyste hur olika styrkor, expertis och kompetenser i teamet bidrar till arbetsgemenskapens samlade kompetens då de erkänns och tas tillvara.

Dag 5: Att leda en hållbar verksamhetskultur

Hur kan vi bygga upp och upprätthålla en hållbar verksamhetskultur inom småbarnspedagogiken? Under den sista fortbildningsdagen ägnade vi oss åt frågor kring resiliens och hållbart ledarskap. Det blev tydligt att de teman vi hade behandlat i fortbildningen också är viktiga beståndsdelar i ett hållbart pedagogiskt ledarskap. Vi blickade tillsammans tillbaka på alla de inslag och redskap som fortbildningen bjudit på då deltagarna reflekterade över vilka insikter som stöder dem i deras fortsatta arbete som lärare och ledare. Fortbildningen hade utgjort ett välkommet forum för att utvecklas i sitt ledarskap, och många utryckte en önskan att igen kunna delta i en liknande process.

 

Vad bär vi med oss?

Deltagarna har fått bekräftelse och stöd i sin roll som ledare. I utvärderingen lyfter de fram vad fortbildningen har gett:

“Har plockat in nya saker i teammöten, fått nya sätt att strukturera mitt arbete, kunnat fungera bättre som stöd åt andra då jag har lärt mig nytt själv. Fått mera självförtroende i arbetet och vuxit som teamledare.”

“Har blivit tydligare och mera strukturerad i mitt ledarskap och kommunikation samt att ta till var styrkor och kompetenser i teamet, Jobbar fortsättningsvis för att stärka teamets resiliens.”

“Jag har blivit mera öppen i vad jag gör och tar med personalen i planeringen på ett annat sätt än förut.”

“Har vågat ta ledarrollen med större mod, eftersom jag fått mera självförtroende i arbetet.”

“Jag har utvecklats massor som teamledare, fått mera kunskap och styrka.”