Skriv här det du söker efter!

Användarregler

Användarregler

Allmänna bestämmelser

Åbo Akademis bibliotek är ett vetenskapligt bibliotek som i första hand betjänar forskare, lärare, studerande och tjänstemän vid Åbo Akademi. Biblioteket är samtidigt ett offentligt bibliotek som är öppet för alla.

Biblioteket anskaffar, förvarar och tillhandahåller främst litteratur och annat kunskapsmaterial som hör till de vetenskapsområden som finns representerade inom akademin. Biblioteket har även friexemplarsrätt.

Reglerna för bibliotekets användare är i kraft i alla enheter på Åbo Akademis bibliotek. Utöver de allmänna användarreglerna kan biblioteket ge ytterligare anvisningar för bibliotekets användning.

Biblioteksmaterial

Bibliotekets samlingar är tillgängliga i biblioteket, över nätet samt genom utlåning hem eller till läsesalen.

Material som tillhör biblioteket kan kopieras inom ramen för gällande lagstiftning och under förutsättning att materialet inte tar skada.

Användarrätten till elektroniskt material tillåter läsning, lagring och utskrivning i enlighet med ikraftvarande upphovsrättslag och användarlicens.

Friexemplarens tillgänglighet är underställd lag och förordning.

Lån

Från biblioteket fås lån som hem- eller läsesalslån. Lånetiden varierar beroende på samlingar och bibliotek. Det finns också material som inte lånas ut. Närmare information fås i de olika biblioteksenheterna, i bibliotekets databaser och på bibliotekets webbsidor.

Alla låntagare måste ha ett lånekort. Lånekort erhålls av personer som har ett av biblioteket godkänt identitetsbevis försett med foto och en adress i Finland. Låntagaren förbinder sig med sin underskrift på inskrivningsblanketten och lånekortet att följa bibliotekets låneregler. Lånekortet skall uppvisas vid varje lånetillfälle. Lån för annans räkning får avhämtas om ombudet medför låntagarens lånekort. Ombudet skall kunna legitimera sig. Varje låntagare är personligen ansvarig för sina lån. Lån får inte överlåtas till annan person.

Vid lån förbinder sig användaren att återlämna lånen senast på förfallodagen. Utlånat material kan reserveras. Användaren kan inte reservera material som hon eller han själv lånat. Lånen kan förnyas inom ramen för gällande lånepraxis ifall ingen annan reserverat materialet.
Meddelanden och påminnelser skickas per e-post. Olevererade meddelanden/påminnelser påverkar inte låntagarens ansvar att returnera lånen i tid för att undvika förseningsavgifter.
Om lån inte återlämnas trots upprepade påminnelser, vidtar biblioteket rättsliga åtgärder för att få tillbaka lånen.

Låntagare som upprepade gånger bryter mot lånereglerna kan avstängas från lån.

Material som lånats från biblioteket ska hanteras med varsamhet. Det är inte tillåtet att göra anteckningar och understreckningar i publikationerna. Låntagaren är skyldig att ersätta material som förstörts eller försvunnit, i första hand med ett nytt exemplar, eller enligt gällande prislista.

Kursböcker lånas i regel åt studerande vid Åbo Akademi.

Antalet beställningar per dag för en och samma person kan begränsas. Även antalet lån kan begränsas.

Fjärrlån

Från andra bibliotek förmedlas fjärrlån och kopior på sådant material som inte finns vid Åbo Akademis bibliotek eller vid andra bibliotek på orten och som behövs för forskning, undervisning eller fördjupade studier. Fjärrlån förmedlas i första hand åt Åbo Akademis forskare lärare, studerande och tjänstemän.

Från bibliotekets samlingar skickas fjärrlån och kopior till andra bibliotek.

Fjärrlåneservicen följer allmänna regler för fjärrlån samt avsändarbibliotekets instruktioner.

Låntagarregistret och datasekretess

Bibliotekets låntagarregister används enbart för att övervaka utlåningen. Uppgifterna om lån försvinner när lånen återlämnas. Uppgifterna i registret överlämnas inte till utomstående. På basis av personregisterlagen har alla rätt att kontrollera sina uppgifter i registret. En registerbeskrivning finns på bibliotekets webbsida och i biblioteken.

Övrigt

Bibliotekets basservice och användningen av samlingarna är avgiftsfri.

För serviceformer som har gjorts på uppdrag av användaren, t ex kopierings- och fjärrlånetjänst, debiteras enligt gällande prislista. Biblioteket debiterar för upphävandet av låneförbud. För försenat lån kan förseningsavgift uppbäras. En obetald räkning indrives.

Bibliotekets användare får vistas endast i biblioteksutrymmen avsedda för allmänheten och endast under bibliotekets öppettider.

Personalen har rätt att be dem som uppträder störande att avlägsna sig.

Bibliotekets datorer är i första hand avsedda för läsning av bibliotekets digitala material samt för informationssökningar som rör studier och forskning. Biblioteket kan reservera en del av datorerna enbart för låntagare med användarnamn vid Åbo Akademi.

Biblioteket ansvarar inte för föremål som användaren lämnat i biblioteket.

Uppdaterad 12.10.2022