Skriv här det du söker efter!

Anpassningar till miljöns utmaningar hos ejdern

Anpassningar till miljöns utmaningar hos ejdern

Ejdern (Somateria mollissima) är en flaggskeppsart för Östersjön och en viktig länk mellan terrestra och akvatiska ekosystem: den är en storkonsument av blåmussla men också ett populärt byte för många rovdjur. Dess populationsutveckling är representativ även för andra markhäckande sjöfåglar. Ejdern uppvisar också en mångformig social ungomvårdnad som är fascinerande att studera. Östersjöns ejderpopulation har drastiskt minskat och orsakerna har debatterats flitigt. Ett kraftigt ökat predationstryck hör till de främsta orsakerna bakom minskningen. Förhållandet mellan ejderns födotillgång och effekterna av ökad predation är komplicerat, då klimatet samtidigt förändras. En bättre inblick i dessa processer kräver individbaserad långtidsuppföljning av reproduktionsframgång och överlevnad, samt beteendemässiga, kognitiva och fysiologiska responser på predationsrisk och andra miljöförändringar.

Vi har i över tre decennier undersökt dessa frågor i en individmärkt population från västra Finska viken. Vi strävar efter att utreda artens anpassningsförmåga till rådande och framtida förhållanden och att finna fungerande praktiska lösningar för att bromsa artens fortsatta minskning, där olika arters skyddsprioriteringar balanseras mot varandra.


Forskargrupp och samarbetspartners:

Doc. Markus Öst (Google Scholar)

FM Ida Hermansson

MSc Bertille Mohring

Doc. Kim Jaatinen

Dr. Frédéric Angelier

Dr. Børge Moe & Dr. Sveinn-Are HanssenProjekt:

Period Namn
2020-2024 Predation  den hotade ejdern i en föränderlig miljö (PI Ida Hermansson) 
2021-2023 Forskning och inventering av ejdern (PI Kim Jaatinen) 
2020-2023 Adaptiva betydelsen av individuella stresshanteringsstrategier hos ådor (PI Bertille Mohring) 
2022 COPINGBIRD: A comparison of stress-coping strategies of eiders breeding in Kongsfjorden (Svalbard) and Tvärminne (RIS-ID 11858; PIs Børge Moe and Bertille Mohring) 
2021-2022 Projekt 168333 (PI Markus Öst) 

Påverkan:

OIKOS (på engelska)

Tvärminne Zoologiska Station (på engelska)

Uppdaterad 4.4.2022