Skriv här det du söker efter!

Utbildningsledarskap, 25 sp (biämne)

Utbildningsledarskap, 25 sp (biämne)

Tycker du att pedagogiskt ledarskap verkar intressant och utmanande? Har du tänkt söka jobb som rektor?

Utbildningsledarskap (25 sp) riktar sig till dig som önskar utveckla ditt pedagogiska ledarskapskunnande. Studiehelheten ger behörighet att anställas som rektor enligt förordningen för behörighetsvillkor för undervisningspersonal (2005/865). Studierna svarar också mot behörighetskraven för småbarnspedagogik (2018/540).

Utbildningens syfte
Utbildningen ger de kunskaper och färdigheter som krävs för att leda och utveckla den lokala läroanstaltens verksamhet i relation till de mål som uttrycks i nationella lagar och styrdokument.

Rektors roll och uppdrag
I alla skolformer har rektor det övergripande ansvaret för utbildningen. För att balansera de många förväntningar som riktas mot rektor är det viktigt att uppnå goda insikter och färdigheter i förvaltning, ledarskap och utvecklingsarbete. Rektor behöver förstå den egna enhetens specifika villkor vad gäller mångfalden av lokala, kulturella och samhälleliga omständigheter, traditioner, skolkulturer, elev- och barngrupper, personal och vårdnadshavare.

Rektor/ledaren skall kunna utöva ett inflytande på den pedagogiska verksamhetskulturen och behöver utveckla en egen hållning i värde- och bildningsfrågor samt goda färdigheter i kommunikation. Att känna till metoder för utvärdering, lagar som styr och handlingsmodeller som inspirerar är en förutsättning för god kvalitet och utveckling i verksamheten. 

För vem? När?

Utbildningsledarskap är avsedd för alla lärarstuderande och är tänkt att läsas under fjärde och femte studieåret.

Hur?
Studierna består av fem delkurser á 5 sp. Kurserna ingår delvis i magisterprogrammet i pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete. Varje studerande följer i lämpliga delar utbildningsledarskapet i en utbildningsinstitution under en praktikperiod.

Utbildningsledarskap skapar beredskap att administrera, leda och utveckla utbildningsväsendets mångprofessionella pedagogiska verksamhetskultur grundad i vetenskaplig kunskap, policy, utvärderingsinformation och beprövad erfarenhet.

Mera information om studierna och deras innehåll hittas i Åbo Akademis studiehandbok och närmare anvisningar kring anmälan till kurserna och studiehelheten finns på intranätet för fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier.

Biämnets kurser i studiehandboken:

Kontakta oss

Studierådgivning vid FPV

Studierådgivning vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier 

Kontakt

Besöksadress

Academill
Strandgatan 2
Vasa

Postadress

Åbo Akademi Vasa
PB 311
65101 Vasa