Kirjoita tähän hakemasi!

Aineenopettaja

Laajuus

180+120 op / 3+2 vuotta (Fristående 60 sp)

Paikkakunta

Vaasa

Opetuskieli

Ruotsi

Hakuaika

20.3–3.4.2019 (Fristående 31.1–22.3.2019)

Aineenopettajan koulutusohjelma

Laaja yleissivistys luo meille edellytykset ymmärtää ympäröivää maailmaa ja toisiamme. Aineenopettaja on oman oppiaineensa asiantuntija ja innostaa päivittäin oppilaitaan avartamaan näköalojaan. Aineenopettajan työ on sosiaalista ja monipuolista. Aineenopettajalinjan opinnot auttavat sinua löytämään mielenkiintoisia tapoja jakaa tietämystäsi oppilaille. Koulutus sopii niille, jotka haluavat opettaa perusopetuksessa, toisen asteen oppilaitoksissa tai ammattikorkeakoulussa jotain seuraavista aineista: biologia, englannin kieli, elämänkatsomustieto, filosofia, fysiikka, historia, kemia, kotitalous, käsityö, maantiede, matematiikka, psykologia, ranskan kieli, saksan kieli, suomen kieli, terveystieto, uskonto, venäjän kieli, yhteiskuntaoppi sekä äidinkieli ja kirjallisuus. Aineenopettajana työskentely edellyttää ylempää korkeakoulututkintoa, jossa pääaineena on jokin yllä mainituista aineista. Usein aineenopettajat opettavat kahta tai useampaa ainetta, joista täytyy olla suoritettuna pitkän sivuaineen opinnot. Opettajan työ sisältää nykyään usein yhteistyötä eri yliopistojen/korkeakoulujen, yritysten ja kolmannen sektorin kanssa.

Jos opiskelet aineenopettajaksi ja pääaineesi on kotitaloustiede tai käsityötiede, suoritat 60 opintopisteen laajuiset opettajankoulutukseen suuntautuneen kasvatustieteen opinnot rinnakkain muiden maisteriopintojen kanssa opintojesi aikana Vaasassa.

Aineenopettajan opinnot sisältävät 60 opintopisteen verran opettajankoulutukseen suuntautunutta kasvatustiedettä, 25 opintopisteen verran perusopintoja ja 35 opintopisteen verran aineopintoja. Näihin kuuluu sekä teoriaopintoja että harjoittelua. Voit suorittaa perusopintojen teoriaosuuden verkko-opintoina pidemmän ajan kuluessa tai tehokkaasti yhden syyslukukauden aikana joko Vaasassa tai Turussa. Aineopinnot suoritetaan kokopäiväopiskeluna yhden kevätlukukauden aikana Vaasassa. Perusopintoihin kuuluva alustava harjoittelu suoritetaan Vaasassa ja aineopintojen työharjoittelu vapaavalintaisessa ruotsinkielisessä koulussa Suomessa.

Tarjolla on myös aineenopettajan kelpoisuuteen oikeuttavia kasvatustieteen opintoja niille, jotka haluavat aineenopettajaksi ja ovat jo aloittaneet opinnot tai suorittaneet ylemmän korkeakoulututkinnon jossain perusopetukseen tai lukio-opetukseen kuuluvassa aineessa. Kurssit voi suorittaa sivuaineena tai erillisinä opintoina, ja opintojen laajuus on 60 opintopistettä perus- ja aineopintoja (aineenopettajankoulutukseen suuntautunut kasvatustiede). Lisätietoja aineenopettajan kelpoisuuteen oikeuttavista kasvatustieteen opinnoista.

 

 

Valintaperusteet

Pääaineet

Två studerande som sitter och diskuterar.

Filosofia

Filosofit tietävät, että ajattelu vaatii aikaa ja työtä. Mielipiteiden esittäminen on helppoa, mutta mielipiteet ovat usein ajattelemattomia, kliseisiä ja latteita. Tiedämme myös, että on olemassa työkaluja parempaan ...

Gammal karta över Europa.

Historia

Menneisyyden tuntemus auttaa ymmärtämään nykyaikaa. Historia on oppiaine, jossa tarkastellaan aikaa, yhteiskunnallisia muutoksia, yksilön ja ympäristön vuorovaikutusta sekä aatteiden, arvojen ja yhteiskuntarakenteiden...

Bokhög med klassiska böcker.

Kirjallisuustiede

Kirjallisuus avaa ovia uusiin maailmoihin, toisiin aikakausiin ja erilaisiin maailmankatsomuksiin. Kirjallisuustieteessä tarkastelun kohteena ovat runous, näytelmät, novellit ja romaanit. Kirjallisuustieteen opiskelij...

Modeller av två hjärnor.

Psykologia

Jokainen meistä saattaa jossain elämänvaiheessa tarvita apua itsensä ymmärtämiseen ja löytääkseen tien ulos ongelmatilanteesta. Psykologia on tieteenala, jonka kohteena ovat ihmisen ajatukset, tunteet, käyttäytyminen ...

Religionsvetenskap, taket från Åbo domkyrka.

Uskontotiede

Uskonnot vaikuttavat eettiseen ja moraaliseen ajattelutapaamme ja heijastuvat sitä kautta yhteiskunnassamme sekä ihmisten ja kulttuurien välisissä kohtaamisissa. Uskontotieteen opiskelijana perehdyt muihin uskontoihin...

En hand som håller i en bok.

Teologia

Uskonto vaikuttaa elämänvalintoihimme, arvoihimme, näkemyksiimme, toimintaamme ja asenteisiimme. Teologia tarkastelee uskonnollisia ilmiöitä ja niiden eri muotoja lähtökohtana kristinusko. Teologian opiskelu antaa sin...

Gammal brun bok av Shakespeare

Englannin kieli ja kirjallisuus

Englannin kielen asiantuntijuus pitää sisällään paljon enemmän kuin vain kyvyn ilmaista itseään sujuvasti englanniksi. Englannin kielen ja kirjallisuuden opiskelijat perehtyvät myös kielitieteeseen sekä tutustuvat kir...

Finskt julfrimärke från 2015.

Suomen kieli

Suomen kieli on monella tavoin ainutlaatuinen ja mielenkiintoinen opiskeluaine, myös kansainväliseltä kannalta tarkasteltuna. Suomen kielen opinnoissa perehdytään kielen rakenteeseen ja variaatioihin sekä tutustutaan ...

Tuschtavla med franska ord.

Ranskan kieli ja kirjallisuus

Ranska on maailmankieli: sillä on virallisen kielen asema 29 maassa ja sitä puhuu 274 miljoonaa ihmistä ympäri maailman. Ranskan opinnot antavat sinulle hyvän käytännön kielitaidon lisäksi myös ranskan kielitieteen, k...

Skrivmaskin med krylliska bokstäver.

Venäjän kieli ja kirjallisuus

Venäjän kieli on avain venäläiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Venäjän kieltä ja kirjallisuutta opiskelevat paneutuvat tähän kiehtovaan kieleen monipuolisesti: he oppivat lausumaan kieltä oikein, tuottamaan venäjäks...

Bild från Åbo bokmässa 2016.

Saksan kieli ja kirjallisuus

Saksan kielen ja kirjallisuuden opinnoissa pätevöidytään kielen ja kulttuurin asiantuntijoiksi, joille sekä nykyajan että historian viitekehys ovat tuttuja. Saksan osaamisesi karttuu niin yleiskielessä kuin ammattikie...

Studerande som sitter vid en datorskärm och studerar celler.

Solubiologia

Kaikki elämä maapallolla rakentuu solun ja sen molekyylien muodostamalle perustalle. Solubiologian opinnoissa pureudutaan perusteellisesti solujen ja kudosten rakenteeseen, toimintoihin, erilaistumiseen ja kehitykseen...

Bild på kula, pendel

Fysiikka

Tieteenalana fysiikka on kuin teoreettinen ja kokeellinen työkalupakki, jonka avulla keräämme tietoa ympäristöstämme. Hankkimamme tiedon pohjalta laadimme teorioita, malleja ja menetelmiä sekä teemme uusia havaintoja ...

Terveystieto

Elämäntapoihin liittyvät terveysongelmat ja psyykkiset sairaudet ovat suuria kansanterveyden haasteita Suomessa sekä nyt että tulevaisuudessa. Terveystiedon opinnoissa tutustutaan erilaisiin terveyteen liittyviin käsi...

Olika kemiska vätskor, färger gult, blått och rött.

Kemia

Kaiken päivittäin käyttämämme materian, arkisten tavaroiden, ominaisuudet ovat pitkälti riippuvaisia niiden kemiallisesta koostumuksesta. Kemian opinnoissa perehdytään materian rakenteeseen, sen analysointiin sekä nii...

En bokhög

Matematiikka

Matematiikka on numeroin ilmaistavien yhteyksien ymmärtämistä. Matematiikan opinnoissa perehdytään siihen, miksi ja millä edellytyksillä erilaiset lausekkeet ja kaavat pitävät paikkansa ja opetellaan soveltamaan matem...

Käsityötiede

Käsillä tekeminen luo hyvinvointia, parantaa elämänlaatua ja edistää ekologista ajattelua ja kestävää kehitystä yhteiskunnassa. Käsityötieteen opinnoissa opit työstämään monenlaisia materiaaleja sekä suunnittelemaan j...

Grönsaker vid ett försäljningsstånd.

Kotitaloustiede

Jokapäiväiset kotiaskareemme vaikuttava elinympäristöömme sekä nyt että tulevaisuudessa. Kotitaloustieteen opinnoissa tarkastellaan kestäviä arkielämän valintoja niin paikallisesta, kansallisesta kuin globaalistakin p...

Bild från Academills mötesrum

Valtio-oppi ja joukkoviestintä

Valtio-opin ja joukkoviestinnän opinnoissa perehdytään siihen, miten demokratia toteutuu eri yhteiskunnissa, miten ihmiset toimivat politiikassa ja miten heidän mielipiteensä muotoutuvat.

Aineenopettaja työelämässä

Aineenopettajaksi valmistuttuasi voit opettaa perusopetuksen vuosiluokilla 7–9, lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa tai ammattikorkeakoulussa. Useimmat koulut ovat kunnallisia, mutta on myös valtiollisia ja yksityisiä kouluja. Lähimpiä työkavereitasi ovat oppilaasi, toiset opettajat ja koulun muu henkilökunta. Opetuksen lisäksi aineenopettajan työhön kuuluu tuntien suunnittelua ja valmistelua, oppilaiden koulutyön arviointia ja oman osaamisen kehittämistä. Aineenopettajan työssä saat päivittäin käyttää luovuutta, selkeää kehonkieltä ja viestintätaitoja kun pyrit herättämään oppilaiden kiinnostuksen opettamaasi aineeseen. Koska melko suuri joukko opettajia on jäämässä eläkkeelle, uusia opettajia tarvitaan eri puolilla Suomea. Jos olet innostunut omasta oppiaineestasi ja haluat jakaa tietämystäsi muille, on aineenopettajaksi opiskeleminen hyvä valinta!

 

Bonus: Åbo Akademi tarjoaa päämäärätietoisille opiskelijoille mielenkiintoisia uramahdollisuuksia tutkimuksen parissa!

 

Ämneslärarstudierna är mångsidiga, varierande och intressanta. Under studiernas gång får man bekanta sig med alla aspekter av lärarvardagen, blir tilldelad många goda råd på vägen och formar bit för bit sin egen läraridentitet. Sofia Laurila

Ota yhteyttä

Studierådgivning vid FPV

Studierådgivning vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

studinfo-vasa@abo.fi

Paikkakunnat

Våning F4, Academill, Strandgatan 2, Vasa

Kaupunki

Vasa

Käyntiosoite

Rantakatu 2
65100 Vaasa

Postiosoite

Åbo Akademi Vasa
PB 311
65101 Vaasa

Sähköposti

studinfo-vasa@abo.fi