Svenska språket

Svenska språket

Svenskämnet ger ett brett och mångsidigt perspektiv på svenska och nordiska språk, med huvudfokus på hur språket fungerar, varierar och förändras. I undervisningen ges teoretiska och metodiska verktyg för att analysera brukstexter och litterära texter, talat språk, regionala talspråksvarieteter, språkets koppling till sociala kategorier (såsom ålder, kön, klass, etnicitet), språkliga förändringsprocesser, språkliga attityder och maktstrukturer, språkinlärning, flerspråkighet m.m. I studierna ingår även kurser i nordiska grannspråk och nordisk litteratur och kultur.

Kursbeskrivningar (pdf)

 

Kursutbud våren 2018

Under läsåret 2017-2018 erbjuds tyvärr inga kurser i ämnet svenska inom öppna universitetet

 

Vår 2018 Åbo: Möjlighet att söka in till kvotplats för att avlägga grund- och ämnesstudier i svenska språket

 

Kvotplatser för extra studerande: ÄMNESSTUDIER (60 sp) – kvotplatser (Åbo)

Svenska språket erbjuder två kvotplatser på kurser inom det ordinarie kursutbudet på dagtid för Öppna universitetets studerande. Dessa kvotplatser berättigar till grund- och ämnesstudier i svenska (totalt 60 sp). Studerande på kvotplats deltar i samma kurser som universitetets ordinarie studerande och på de tider som kurserna ges vid ämnet. Specialarrangemang erbjuds inte. Kvotplatserna är inte ämnade för ordinarie studerande vid Åbo Akademi.

Grundstudiekurserna i svenska bör avläggas före ämnesstudiekurserna. Det tar följaktligen minst två år att avlägga studiehelheten på 60 poäng.

En stor del av kurserna ges i form av gruppundervisning, och studenterna förväntas delta aktivt i diskussioner och utföra egna forskningsuppdrag.

Vuxenstuderande som studerar på kvotplats med erfarenhet av minst 8 år i arbetslivet kan ansöka om vuxenstudiestöd.

För vem är kvotplatserna ämnade?

Kvotplatser kan sökas av alla som vill studera svenska för att avlägga en studiehelhet (t.ex. om du vill få en lärarbehörighet), oavsett om du tidigare har avlagt någon kurs i svenska eller inte. Vill du avlägga en enskild kurs i svenska berörs du inte av kvotsplatssystemet utan söker studierätt till den ifrågavarande kursen som extra studerande.

Lärarbehörighet för ämneslärare

Studiehelheten på 60 poäng (grund- och ämnesstudier) ger, tillsammans med litteraturvetenskap (60 sp), den ämneslärarbehörighet som krävs av modersmålslärare i svenska i grundskolan. Grund- och ämnesstudierna i svenska ger även den ämneslärarbehörighet som krävs av svensklärare inom det finskspråkiga skolväsendet.

Avgifter

Centret för livslångt lärande uppbär en studieavgift om 50 euro per termin av studerande på kvotplats. Studieprestationerna registreras vid Centret för livslångt lärande som även på begäran utfärdar intyg över avlagda prestationer.

Ansökning

Sökande till kvotplatserna i svenska bör delta i det gemensamma inträdesprovet, som ordnas den 23 maj 2018 kl. 10:00-16:00. Man bör få minst 30 poäng (av max 60) i provet för att kunna bli antagen. Närmare information om provet.

Man ska anmäla sig till inträdesprovet senast den 26 april 2018 till Camilla Lundstrom, e-post: camilla.lundstrom@abo.fi, tfn: (02) 215 4666

De sökande ska ha svenska som skolutbildningsspråk eller uppfylla Åbo Akademis språkkrav i svenska.

Tidigare studier i svenska

Tidigare studier i ämnet kan i vissa fall räknas tillgodo. En anhållan om detta riktas till examinatorn efter att den sökande har blivit antagen till studiehelheten.
Examinator: professor Saara Haapamäki

Kontakta oss