Sami Sanlidag

Sami Sanlidag

Sami Sanlidag

Praktikant

sami.sanlidag@abo.fi