Skriv här det du söker efter!

Pedagogisk digital dokumentation

Pedagogisk digital dokumentation

Fortbildningen stöder dig som jobbar inom småbarnspedagogik och förskola i användningen av digitala verktyg i den pedagogiska dokumentationen. Fortbildningshelheten består av distans- och närstudier samt eget processarbete i den egna verksamheten. Innehållet utgår från goda erfarenheter, forskning och kollegialt delande av god praxis. Under fortbildningen ska deltagarna genom expertföreläsningar, workshops, uppgifter och gemensamma processer få svar på frågorna:

 • Är vår dokumentation pedagogisk?
 • Vilket mervärde ger digitala verktyg i den pedagogiska dokumentationen?

Fokus ligger på digitala verktyg som:

 • ökar möjligheten till delaktighet (pedagog-pedagog, pedagog-barngrupp/barn, pedagog -vårdnadshavare, pedagog-barn-vårdnadshavare)
 • uppmuntrar barnen till nyfikenhet och upptäckande samt hjälper pedagogen att få syn på dessa
 • ökar möjligheten att synliggöra lärandet
 • ökar möjligheten till reflektion som är mera oberoende av tid och rum
 • sparar tid i jämförelse med tidigare arbetssätt

Målgrupp: 

Personal inom småbarnspedagogik och förskola

Innehåll:

Modul 1. Se det stora i det lilla  

Pedagogisk dokumentation är ett förhållningssätt och en process. I den första modulen fördjupar vi oss i forskning och teorier i pedagogisk dokumentation. Är den nuvarande dokumentationen pedagogisk? Deltagaren gör en nulägesanalys av den pedagogiska dokumentationen i verksamheten och blickar framåt för att starta nya processer för utveckling av verksamheten.

Modulen arrangeras som två olika distanstillfällen varav det första är gemensamt för alla och det andra är valbart utgående från vilken åldersgrupp deltagarna jobbar med.

Modul 2. Nyfiket undra

Pedagogisk dokumentation hör ihop med ett utforskande arbetssätt som bygger på ett gemensamt experimenterande och undersökande som inkluderar både barn och pedagoger. Med ett utforskande arbetssätt gör vi oss nyfikna på sådant som intresserar barnen. Innehållet i modulen kopplas till målställningar i utvecklingsprogrammet Nylitteracitet.

Modulen arrangeras på distans i form av 10 olika fortbildningstillfällen (5 teman på två olika nivåer). Deltagarna deltar i minst 4 tillfällen.

 • Tips och trix med iPad
 • Producera och dela material med hjälp av gratisappar
 • Ljud- och skärminspelning
 • Fota och filma
 • Skapa grafik
Modul 3. Barnets digitala lins

I modul tre fokuserar vi på delaktighet i den pedagogiska dokumentationen. Kan man öka barnens delaktighet i att själva dokumentera? Alla är delaktiga i den pedagogiska dokumentationen oavsett om man är den som dokumenterar, den som blir dokumenterad eller om man är med och reflekterar.

Modulen arrangeras på distans i form av 6 olika fortbildningstillfällen (3 teman på två olika nivåer). Deltagarna deltar i minst 2 tillfällen.

 • Filmprojekt
 • Barnets delaktighet genom foto
 • Skapa enkla animationer
Modul 4. Få syn på det osynliga

När man har dokumenterat en del kan det vara dags att börja sortera dokumentationen för att få syn på det lärande som pågår. För att lyckas med detta krävs ett aktivt och strukturerat samarbete mellan barnen och personalen samt med vårdnadshavare.

Modulen arrangeras på distans i form av 10 olika fortbildningstillfällen (5 teman på 2 olika nivåer). Deltagarna deltar i minst 4 tillfällen.

 • Digitala portfolion
 • Digitala verktyg för kollegialt samarbete
 • Hur lagras barnens data säkert?
 • Synliggörande av prestationer
 • Barnets digilärstig
Modul 5. Mot en förändrad verksamhetskultur

Den avslutande modulen genomförs som en seminariedag där vi tillsammans funderar på reflektionens betydelse för den pedagogiska dokumentationen. Med reflektion blir våra erfarenheter till ny kunskap, vilket utgör grunden för fortsatt lärande. Genom att skapa olika forum för reflektion kan man skapa utrymme för delaktighet. Under seminariedagen lägger vi även fokus på att dela goda modeller som deltagarna jobbat fram under fortbildningshelheten.

 

Utbildare:

Johanna Still, PeD, universitetslärare, Åbo Akademi
Mikaela Svanbäck-Laaksonen, PeM, universitetslärare, Åbo Akademi
Petronella Bergfors, Formgivare MA inom barnkultur och pedagogisk design och utbildningsplanerare vid Centret för livslångt lärande, Åbo Akademi
John Henriksson John Henriksson, PeM, doktorand, utbildningsplanerare vid Centret för livslångt lärande, Åbo Akademi
Anna Wulff, PeM, klasslärare vid Vasa övningsskola, Åbo Akademi

 

Tidpunkt:

Fortbildningen genomförs våren 2022-hösten 2022.

Datum för modul 1:
20.1.2022 kl. 12.30-14.30 (gemensamt för alla)
26.1.2022 kl. 12.30-14.30 (ålder 1-3 år)
27.1.2022 kl. 12.30-14.30 (ålder 3-6 år)

Ort:

Fortbildningen sker till största del virtuellt (modul 1-4) och avslutas med en gemensam seminariedag (modul 5). Orten för det avslutande seminariet meddelas senare.

Omfattning:

 Distans- och närstudieträffar, eget utvecklingsarbete. Tidtabell för utskrift.

Anmälan:

Anmälan senast 10.1.2022. Antalet platser är begränsat och deltagare antas enligt anmälningsordning.

Avgift:

Fortbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och är därför avgiftsfri för deltagarna. Observera att Utbildningsstyrelsens fortbildningsfinansiering inte omfattar Åland. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

 

Uppdaterad 31.8.2022