Styrdokument och planer

Styrdokument och planer

Ta del av några viktiga styrdokument och planer för Vasa övningsskola. 

Vasa övningsskolas instruktion (reviderad av Åbo akademis styrelse 01.02.2021)

Grundläggande utbildning:

Läroplan för grundläggande utbildning
Gemensamma delen (uppdaterad 13.6.2023)
Åk 1-2 läroämnen (uppdaterad 13.6.2023)
Åk 3-6 läroämnen (uppdaterad13.6.2023)
Åk 7-9 läroämnen (uppdaterad 13.6.2023)

Kriterier för vitsord i uppförande (uppdaterad 2020)
Trivselregler 
Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Vasa övningsskola åk 1-9

Gymnasieutbildning:

Gymnasiets läroplan (GLP 2016)
Gymnasiets läroplan (GLP 2021)

Gemensamt

Vasa övningsskolas IT-strategi 2023-2025 (inklusive bilaga 1). Fastställd av skolans direktion 24.5.2023


Stipendier

Vasa övningsskolas direktion slog i mars 2022 fast en ny policy för stipendieutdelning vid Vasa övningsskolas grundläggande utbildning och gymnasium. Under processen som ledde fram till den nya policyn medverkade elever, gymnasiestuderande, vårdnadshavare och personal. Policyn gäller från stipendieutdelningen våren 2022.

Du når policydokumentet här.

Donationer av stipendiemedel

  • Vasa övningsskola tar tacksamt emot donationer för stipendier.
  • Vid mottagande av donationer strävar Vasa övningsskola efter att medlen är öppet stipulerade för att möjliggöra flexibilitet i utdelning och användningen över tid.
  • Innan Vasa övningsskola tar emot externa donationer prövas huruvida mottagandet är förenligt med lagar och förordningar och med skolans verksamhet, värdegrund, strategi och Åbo Akademis etiska principer.
  • Skolan förbehåller sig rätten att fördela och utdela stipendiemedlen.
  • Vänligen kontakta skolans ledande rektor i ärenden som gäller donationer.

Updated 19.6.2023