Kirjoita tähän hakemasi!

Valtio-oppi, media ja viestintä

Valtio-oppi ja joukkoviestintä pääaineena

Eri ihmisryhmillä on usein erilaisia käsityksiä siitä, miltä yhteiskunnan ja maailman pitäisi näyttää. Valtio-opin keskeisiä aiheita ovat politiikka ja valta sekä sen pohdinta, miten yhteiskuntaa ja valtiomuotoa muovataan parhaalla mahdollisella tavalla. Valtio-opin ja joukkoviestinnän opinnoissa perehdytään siihen, miten demokratia toteutuu eri yhteiskunnissa, miten ihmiset toimivat politiikassa ja miten heidän mielipiteensä muotoutuvat. Eri maissa ja alueilla poliittinen elämä on erilaista, ja tiedotusvälineillä – sekä vanhoilla että uusilla medioilla – on oma tehtävänsä politiikassa. Valtio-oppi on tieteenala, joka tutkii politiikkaa eri tasoilla ja useista eri näkökulmista. Opintojen aikana perehdyt esimerkiksi kansalliseen ja kansainväliseen politiikkaan, poliittiseen viestintään, erilaisiin poliittisiin toimijoihin, vaaleihin ja äänestämiseen sekä demokratiaan.

Oppiaineena valtio-oppi, media ja viestintä tarjoaa laaja-alaisesti kursseja, joiden sisällöt liittyvät usein luennoitsijoiden omaan tutkimustyöhön. Voit omilla kurssi- ja sivuainevalinnoillasi muovata haluamasi ammatillisen profiilin. Vaasan yksikön valikoiman lisäksi voit valita Turussa tarjolla olevia kursseja sekä myös opintoja Åbo Akademin ja Turun yliopiston koordinoiman Demokratian tutkimuksen keskuksen (FinDem) valikoimista. Jos haluat hankkia itsellesi toimittajan ammattitaidon ja perehtyä mediaan, viestintään ja journalistiikkaan, voit opiskella joukkoviestintää pitkänä sivuaineena. Opintoihin sisältyvillä kursseilla aiheina ovat muun muassa sanomalehti-, tv-, verkko- ja radiotoimittajan työ sekä reportaaseihin, dokumentteihin ja suoriin lähetyksiin liittyvä käytännön työ ja toimitusharjoittelu. Valtio-opin opiskelijana sinulla on myös mahdollisuus suuntautua yhteiskuntaopin aineenopettajan koulutukseen. Muiden pääaineiden opiskelijoille valtio-oppi on hyödyllinen sivuaine.

Tutkimus

Valtio-opin, median ja viestinnän tutkimuskohteita ovat esimerkiksi

  • vaalit ja vaalitavat
  • joukkoviestintä (journalistiikka, tv-uutiset)
  • poliittinen viestintä ja poliittinen verkkokäyttäytyminen
  • kansalaiskeskustelu (deliberaatio)
  • vaali- ja äänestäjätutkimukset
  • äänestäjien liikkuvuus ja poliittiset puolueet
  • poliittiset instituutiot
  • USA:n presidenttien historia.

Yhteiskuntatieteen tutkimuslaitos (Samforsk) tekee tiivistä yhteistyötä valtio-opin aineklusterin kanssa.

Uramahdollisuudet

Valtio-opin pääaineopinnot antavat valmiuksia toimia johto- ja asiantuntijatehtävissä laaja-alaisesti niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Valtio-opin tutkinnon suorittaneita työskentelee sekä julkisella sektorilla esimerkiksi valtion- ja kunnallishallinnossa että yksityisellä sektorilla yrityksissä ja muissa organisaatioissa. Voit hakeutua esimerkiksi toimittajan, tiedottajan, toiminnanjohtajan, aineenopettajan, tutkijan tai yhteiskunta-analyytikon tehtäviin. Valtio-oppi antaa laajan yleissivistyksen ja valmiuksia moniin erilaisiin tehtäviin työmarkkinoilla.

Ota yhteyttä

Käyntiosoite

Academill
Rantakatu 2, kerros B 4
65101 Vaasa

Postiosoite

Åbo Akademi
Rantakatu 2
65100 VAASA

Sähköposti

studierfse@abo.fi
fse@abo.fi

Kartta

Strandgatan 2, Vasa, Finland