Kirjoita tähän hakemasi!

Valtio-oppi, media ja viestintä

Valtio-oppi, media ja viestintä

Valtio-oppi, media ja viestintä pääaineena

Eri ihmisryhmillä on usein erilaisia käsityksiä siitä, miltä yhteiskunnan ja maailman pitäisi näyttää. Valtio-opin keskeisiä aiheita ovat politiikka ja valta sekä sen pohdinta, miten yhteiskuntaa ja valtiomuotoa muovataan parhaalla mahdollisella tavalla. Valtio-opin, median ja viestinnän opinnoissa perehdytään siihen, miten demokratia toteutuu eri yhteiskunnissa, miten ihmiset toimivat politiikassa ja miten heidän mielipiteensä muotoutuvat. Eri maissa ja alueilla poliittinen elämä on erilaista, ja tiedotusvälineillä – sekä vanhoilla että uusilla medioilla – on oma tehtävänsä politiikassa. Valtio-oppi on tieteenala, joka tutkii politiikkaa eri tasoilla ja useista eri näkökulmista. Opintojen aikana perehdyt esimerkiksi kansalliseen ja kansainväliseen politiikkaan, poliittiseen viestintään, erilaisiin poliittisiin toimijoihin, vaaleihin ja äänestämiseen sekä demokratiaan.

Oppiaineena valtio-oppi, media ja viestintä tarjoaa laaja-alaisesti kursseja, joiden sisällöt liittyvät usein luennoitsijoiden omaan tutkimustyöhön. Voit omilla kurssi- ja sivuainevalinnoillasi muovata haluamasi ammatillisen profiilin. Vaasan yksikön valikoiman lisäksi voit valita Turussa tarjolla olevia kursseja sekä myös opintoja Åbo Akademin ja Turun yliopiston koordinoiman Demokratian tutkimuksen keskuksen (FinDem) valikoimista. Jos haluat hankkia itsellesi toimittajan ammattitaidon ja perehtyä mediaan, viestintään ja journalistiikkaan, voit opiskella mediaa ja viestintää pitkänä sivuaineena. Opintoihin sisältyvillä kursseilla aiheina ovat muun muassa sanomalehti-, tv-, verkko- ja radiotoimittajan työ sekä reportaaseihin, dokumentteihin ja suoriin lähetyksiin liittyvä käytännön työ ja toimitusharjoittelu. Muiden pääaineiden opiskelijoille valtio-oppi on hyödyllinen sivuaine.

Valtio-opin, median ja viestinnän tutkimuskohteita ovat esimerkiksi

  • vaalit ja vaalitavat
  • joukkoviestintä (journalistiikka, tv-uutiset)
  • poliittinen viestintä ja poliittinen verkkokäyttäytyminen
  • kansalaiskeskustelu (deliberaatio)
  • vaali- ja äänestäjätutkimukset
  • äänestäjien liikkuvuus ja poliittiset puolueet
  • poliittiset instituutiot
  • USA:n presidenttien historia.

Yhteiskuntatieteen tutkimuslaitos (Samforsk) tekee tiivistä yhteistyötä valtio-opin aineklusterin kanssa.

Valtio-opin pääaineopinnot antavat valmiuksia toimia johto- ja asiantuntijatehtävissä laaja-alaisesti niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Valtio-opin tutkinnon suorittaneita työskentelee sekä julkisella sektorilla esimerkiksi valtion- ja kunnallishallinnossa että yksityisellä sektorilla yrityksissä ja muissa organisaatioissa. Voit hakeutua esimerkiksi toimittajan, tiedottajan, toiminnanjohtajan, tutkijan tai yhteiskunta-analyytikon tehtäviin. Valtio-oppi antaa laajan yleissivistyksen ja valmiuksia moniin erilaisiin tehtäviin työmarkkinoilla.

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Academill
Rantakatu 2, kerros B 4
65101 Vaasa

Postiosoite

Åbo Akademi
Rantakatu 2
65100 VAASA