Värdegrund och verksamhetskultur

Värdegrund och verksamhetskultur

Värdegrund

Vår värdegrund bygger på den finländska bildningstraditionen, enligt vilken samhället och kulturen utvecklas och förnyas genom utbildning och lärande. Vi strävar efter att utveckla den studerandes kunskap om olika värden genom att behandla motsättningar mellan offentligt uttalade värderingar och verkligheten.

Vårt gymnasium är en gemenskap, där människor med olika språklig, ideologisk och religiös bakgrund har möjlighet att upptäcka gemensamma värderingar och principer för ett gott liv. Vi uppmuntrar studerande att bry sig om och ta hand om varandra samt lär sig att samarbeta. Vi värdesätter kreativitet, initiativförmåga, ärlighet och uthållighet. Den mänskliga och kulturella mångfalden ses som en rikedom och källa till kreativitet. Vi värnar om kulturarvet samt förmedlar och utvärderar kunskap om kulturarvet i ett nutidsperspektiv.

Undervisningen sporrar den studerande att reflektera över olika möjligheter, alternativ och missförhållanden i det finländska samhället och i den globala utvecklingen. All verksamhet i gymnasiet präglas av delaktighet, aktivitet och gemenskap. Genom undervisningen främjar vi jämlikhet och likabehandling samt välbefinnande och demokrati.

Den studerande bildar sig under gymnasietiden en klar uppfattning om vilka värderingar, centrala grundläggande normer och människorättsnormer som ligger till grund för de grundläggande och mänskliga rättigheterna samt på vilka sätt dessa rättigheter främjas.

Den studerande får insikt om betydelsen av sina egna handlingar och det globala ansvarets betydelse då det gäller att säkra en hållbar användning av naturresurser, för att motverka klimatförändringen och för att bevara den biologiska mångfalden.

Vasa övningsskolas gymnasium betonar välbefinnande genom samverkan, delaktighet och respekt i varje enskilt möte. Vårt uppdrag är att ge en bred allmänbildning som grund för ett livslångt lärande.


Verksamhetskultur

Verksamhetskulturen är vår tolkning och praktisk omsättning av gymnasiets uppdrag att undervisa och fostra. Verksamhetskulturen genomsyrar det vi gör, hur vi gör det och hur vi bemöter varandra.

Skolans verksamhetskultur främjar hållbart välbefinnande och delaktighet och är öppen för olika former av kommunikation och förändringar i världen.

Verksamhetskulturen utvecklas i samarbete mellan hela personalen, de studerande, vårdnadshavarna och skolans olika samarbetsparter.

Updated 21.2.2020