Arvopohja ja toimintakulttuuri

Arvopohja ja toimintakulttuuri

Arvopohja

Arvopohjamme rakentuu suomalaiselle sivistysperinteelle, jonka mukaan yhteiskunta ja kulttuuri kehittyvät ja uudistuvat koulutuksen ja oppimisen kautta. Tavoitteemme on kehittää opiskelijoidemme tietopohjaa eri arvoista käsittelemällä julkisesti lausuttujen arvojen ja todellisuuden välisiä ristiriitoja.

Lukiomme on yhteisö, jossa taustaltaan eri kieliä, ideologioita ja uskontoja edustavilla ihmisillä on mahdollisuus löytää yhteisiä hyvän elämän arvoja ja periaatteita. Kannustamme opiskelijoitamme välittämään ja huolehtimaan toisistaan ja oppimaan yhteistyötaitoja. Arvostamme luovuutta, aloitteellisuutta, rehellisyyttä ja sinnikkyyttä. Ihmisten ja kulttuurien moninaisuus nähdään rikkautena ja luovuuden lähteenä. Vaalimme kulttuuriperintöä sekä välitämme tietoa kulttuuriperinnöstä tarkastelemalla sitä samalla nyky-yhteiskunnan näkökulmasta.

Opetuksen on tarkoitus kannustaa opiskelijoitamme pohtimaan eri mahdollisuuksia, vaihtoehtoja ja epäkohtia suomalaisessa yhteiskunnassa ja maailmanlaajuisessa kehityksessä. Lukion koko toimintaa leimaavat osallisuus, aktiivisuus ja yhteisöllisyys. Opetuksen kautta edistämme tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä hyvinvointia ja demokratiaa.

Lukiovuosien aikana opiskelijalle muotoutuu selkeä käsitys siitä, mille arvoille, keskeisille normeille ja ihmisoikeusnormeille perus- ja ihmisoikeudet pohjautuvat ja millä keinoilla oikeuksia edistetään.

Lukiovuosien aikana opiskelija oppii myös omien toimiensa ja globaalin vastuun merkityksen luonnonvarojen kestävälle hyödyntämiselle, jotta ilmastonmuutoksen ehkäiseminen ja biologisen moninaisuuden säilyttäminen olisi mahdollista.


Toimintakulttuuri

Toimintakulttuuri on tapamme tulkita ja soveltaa lukiokoulutuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Toimintakulttuuri leimaa koko toimintaamme, miten me toteutamme sitä ja miten kohtelemme toisiamme.

Koulumme toimintakulttuuri edistää kestävää hyvinvointia ja osallisuutta, ja sitä leimaa avoin suhtautuminen viestinnän eri keinoja ja muutoksia kohtaan maailmassa.

Toimintakulttuuria kehitetään yhteistyössä koko henkilökunnan, opiskelijoiden, huoltajien ja koulun eri yhteistyökumppanien kanssa.

Vasa övningsskolan lukiossa korostetaan yhteistoimintaa, osallisuutta ja kunnioitusta jokaisessa kohtaamisessa.

Updated 4.3.2020