Tietoa meistä

Tietoa meistä

Åbo Akademi on ylläpitänyt omaa harjoittelukoulua, Vasa övningsskolaa, vuodesta 1974. Noin 900 lapselle ja nuorelle annetaan koulussamme perus- ja lukio-opetusta yli sadan hengen henkilökunnan voimin. Englanninkielisen opintolinjan opetus luokka-asteilla 1–9 on osittain englanniksi. Lukiossa on kuvataiteen ja musiikin opintolinjat sekä englanninkielinen International Baccalaureate Diploma Programme (IB) -opintolinja. Vasa övningsskolassa järjestetään ohjattua harjoittelua luokan-, erityis- ja aineenopettajiksi opiskeleville, ja koulu on myös läheisesti kytköksissä Åbo Akademin Kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunnan tutkimustoimintaan.

Arvopohja ja tehtävä

“Vasa övningsskolassa kasvatus- ja opetustyö pohjautuu suvaitsevaisuuteen ja ihmisyyden kunnioittamiseen. Oppilaille tarjotaan turvallinen ja virikkeellinen oppimisympäristö, jossa huomioidaan monipuolisesti oppilaiden yksilöllinen ja sosiaalinen kehitys. Koulu vahvistaa oppilaiden vastuuntuntoa oman tieto- ja taitopohjan kehittämisessä ja rakentaa perustaa elinikäiselle oppimiselle ja kestävään kehitykseen sitoutumiselle. Suomenruotsalaisena instituutiona Vasa övningsskola antaa oppilailleen mahdollisuuden kehittää omaa kulttuuri-identiteettiään. Koulun ja kodin yhteistoiminnalla oppilaille kehittyvät hyvät valmiudet täysipainoista elämää varten yhteiskunnassamme. Koulun keskeisenä tehtävänä on olla osa suomenruotsalaista opettajankoulutusta järjestämällä ohjattua koulutusharjoittelua kaikilla kouluasteilla. Åbo Akademin Kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunta ja Vasa övningsskola tekevät yhteistyötä suunnittelun, toteutuksen ja yhteisten kehitys- ja tutkimushankkeiden arvioinnin sekä opetushenkilöstön täydennyskoulutuksen saralla korostaen soveltavia pedagogisia ja didaktisia kysymyksiä.”

 (Vasa övningsskolan johtosääntö 3.5.2018, § 3)

Updated 11.1.2021