Kirjoita tähän hakemasi!

Valtio-oppi

Valtio-oppi

Valtio-oppi pääaineena

Eri ihmisryhmillä on usein erilaisia käsityksiä siitä, miltä yhteiskunnan ja maailman pitäisi näyttää. Valtio-oppi on tieteenala, joka tarkastelee politiikkaan ja yhteiskuntaan liittyviä kysymyksiä sekä yhteiskunnan muovautumista poliittisen vallankäytön seurauksena. Valtio-opin opinnoissa perehdytään kansalliseen ja kansainväliseen politiikkaan, poliittisiin puolueisiin ja instituutioihin, vaaleihin ja äänestyskäyttäytymiseen sekä demokratiaan ja demokratisoitumiseen. Muita tärkeitä osa-alueita ovat turvallisuuspolitiikka, poliittinen historia, vertaileva politiikan tutkimus ja poliittinen viestintä. Tarkastelun kohteena ovat myös poliitikkojen ja virkakoneiston korruptio, tietotekniikan vaikutukset, maiden ja alueiden fyysisten piirteiden merkitys, ympäristökysymykset ja poliittiset mielipiteet.

Valtio-opin opinnot ovat laaja-alaisia, ja sisällöt liittyvät usein luennoitsijoiden omaan tutkimustyöhön. Omilla kurssi- ja sivuainevalinnoilla voit muovata haluamasi ja tarvitsemasi ammatillisen profiilin. Pakollisten kurssien lisäksi voit valita Vaasassa tarjolla olevia kursseja sekä myös opintoja Åbo Akademin ja Turun yliopiston koordinoiman Demokratian tutkimuksen keskuksen (FinDem) valikoimista. Muiden pääaineiden opiskelijoille valtio-oppi on hyödyllinen sivuaine.

 

Keskeisiä valtio-opin tutkimuskohteita ovat

  • demokratia ja demokratisoituminen
  • poliittiset puolueet ja instituutiot
  • vaalit ja äänestyskäyttäytyminen
  • valtiomuoto
  • korruptio
  • uuden tietotekniikan vaikutukset ja ympäristökysymykset.

Vertaileva, jopa globaali näkökulma leimaa suurta osaa valtio-opin tutkimuksesta.

 Yhteiskuntatieteen tutkimuslaitos (Samforsk) tekee tiivistä yhteistyötä valtio-opin aineklusterin kanssa. Keskeisiä tutkimusaiheita ovat demokratian tutkimus, keskusteleva (deliberatiivinen) demokratia, vaalit, äänestyskäyttäytyminen ja poliittinen mielipide.

Samforsk koordinoi Suomen kansallista eduskuntavaalitutkimusta, joka toteutetaan aina eduskuntavaalien jälkeen (www. vaalitutkimus.fi/fi/).

Valtio-opin pääaineopinnot antavat valmiuksia toimia johto- ja asiantuntijatehtävissä laaja-alaisesti niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Valtio-opin tutkinnon suorittaneita työskentelee sekä julkisella sektorilla esimerkiksi valtion- ja kunnallishallinnossa että yksityisellä sektorilla yrityksissä ja muissa organisaatioissa. Valtio-opin pääaineopiskelijalla voi olla tähtäimessä myös ura toimittajana, kunnanjohtajana, diplomaattina, ulkoministeriön osastopäällikkönä, eduskunta-avustajana tai salkkuanalyytikkona. Valtio-oppi antaa laajan yleissivistyksen ja valmiuksia moniin erilaisiin tehtäviin työmarkkinoilla.

Yhteystiedot

Käyntiosoite

ASA
Vänrikinkatu 3 A
20500 Turku

Postiosoite

Åbo Akademi
Statskunskap
Tuomiokirkontori 3
20500 Turku