Kirjoita tähän hakemasi!

Pohjoismainen etnologia

Pohjoismainen etnologia

Pohjoismainen etnologia pääaineena

Tapamme, tottumuksemme, kokemuksemme, käsityksemme ja elämäntyylimme ovat kulttuuristen mallien muovaamia. Etnologia tutkii näitä ilmiöitä, niiden muuttumista ihmisten kohtaamisten kautta ja sitä, miten niihin vaikuttavat erilaiset tekijät, kuten sukupuoli, etnisyys, yhteiskuntaluokka ja seksuaalisuus. Kulttuurisia malleja ovat esimerkiksi ruokaan, vaatteisiin ja sisustamiseen liittyvä kuluttaminen ja identiteetin rakentaminen. Etnologian opiskelijana voit perehtyä syvemmin erilaisiin arjen ilmiöihin, kuten työelämään, verkkoyhteisöihin, poliittisiin ryhmittymiin tai uskonnollisiin rituaaleihin. Pohjoismainen etnologia tutkii erityisesti suomenruotsalaiseen, suomalaiseen tai pohjoismaiseen arkielämään liittyviä ilmiöitä sekä nykyajan ilmiöinä että historiallisesta näkökulmasta.

Jos olet suorittanut kandidaatin tutkinnon pääaineena kulttuurianalyysi (etnologian tai folkloristiikan opintosuuntaukset), voit valita maisterivaiheessa pääaineeksi pohjoismaisen etnologian. Etnologian syventävien kurssien lisäksi opintoihin sisältyy myös käytännön aineistonkeruuta kenttätyönä sekä suullisten ja kirjallisten lähteiden analyysiä. Maisterivaiheessa voit valintasi mukaan joko jatkaa aiempia sivuaineopintoja tai sisällyttää opintoihisi uuden lyhyen sivuaineen tai yksittäisiä valinnaisainekursseja.

 

 

Etnologia tutkii sitä, miten ihmiset elävät elämäänsä, sekä ihmisten arkea, tapoja, perinteitä ja ajatusmaailmaa. Etnologia on hyvin monipuolinen oppiaine, mutta perustavanluonteisia lähtökohtia ovat ajatukset siitä, että arkielämän käytännöt (mukaan lukien aineellinen esineistö) ovat kulttuuristen mallien muovaamia ja että ihmisten kohtaamiset voivat muuttaa näitä malleja. Kahden keskenään limittyvän suuntauksen (Arkielämän käytännöt ja Kulttuurien kohtaamiset) puitteissa Åbo Akademin etnologinen tutkimus jakautuu seuraaviin kolmeen teemakokonaisuuteen:

  • Kulttuuri ja paikka: urbaanien ilmiöiden ja kaupunkikehityksen tutkimus, kartanokulttuurin ja saaristokulttuurin tutkimus sekä aluekehityksen ja matkailun tutkimus
  • Kulttuurinen identiteetti: kansalliset identiteetit, etnisyys, sukupuoli, yhteiskuntaluokka, vähemmistökysymykset ja postkolonialismi
  • Kulttuuri ja luovuus: käsityön ja käsiteollisuuden tutkimus

 

Tutkinnon suorittaneilla etnologeilla on osaamista ja valmiuksia toimia eri tehtävissä ja aloilla. Voit työskennellä kulttuuriperintöalalla museoissa, kirjastoissa tai arkistoissa. Muita mahdollisia työtehtäviä on kulttuurisektorilla, maiseman- ja rakennussuojelun alalla, matkailualalla sekä media- ja kustannusalalla. Eri tahoilla työelämässä tarvitaan ymmärrystä siitä, miten kulttuuri leimaa ja muovaa meitä ihmisiä!

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Arken, D-talo krs 1
Tehtaankatu 2
20500 Turku

Sähköposti

Puhelin

+358 2 215 31