MedLäs projektet

MedLäs projektet

MedLÄS är ett samarbetsprojekt mellan Vasa övningsskola och Åbo Akademis lärarutbildning vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier.

Syftet med projektet är att utarbeta en hållbar verksamhet för utvecklande av elevernas medieläskunnighet och undervisningspersonalens beredskap att undervisa i medieläskunnighet. Inom projektet utarbetas en digital lärstig där skolans it-strategi och teman för undervisning i medieläskunnighet för sociala medier sammanförs.

Utgående från regeringsprogrammet 2019 behöver eleven ha kunskaper och färdigheter i medieläskunnighet för att:

 

Förstå  

  • Förstå olika tjänsters fördelar och nackdelar samt vilket slags innehåll man kan eller inte ska lägga ut i sociala medier eller på internet.
  • Förstå sina rättigheter och sina möjligheter att påverka i såväl bekväma som otrevliga och skrämmande situationer.

Använda 

  • Veta hur man kan ska göra om man upplever något otrevligt, skrämmande eller störande i sociala medier.
  • Våga kontakta exempelvis någon i skolan eller i närkretsen om man upplever något otrevligt, skrämmande eller störande i sociala medier.

Värdera 

  • Värdera möjligheter och risker i den egna användningen av sociala medier i privata och offentliga situationer.

 

Tidsplan


Forskning om medieläskunnighet bland eleverna i åk 1-9

Inom projektet MedLäs gjordes tre studier, två med elever som informanter och en med lärare. Bland de yngsta eleverna, årskurserna 1–4, genomfördes fokusgruppintervjuer och i årskurserna 5–9 enkäter. Likaså insamlades enkätdata blånd lärare från årskurserna 1–9. Sammånlagt insamlades 329 elev- och 46 lärardata.

Läs mera i artikeln Forskning om medieläskunnighet bland elverna i åk 1-9

Artikelförfattare: Sol-Britt Arnolds-Granlund, PeD, lektor emeritus drama och medepedagogik, FPV, Åbo Akademi


Somesmart Logo

Inom projekt MedLäs har lärresursen #somesmart tagits fram – https://somesmart.abo.fi/.

Om materialet – av lärare för lärare, fritt att använda

Syftet med materialpaketet är att utveckla och stärka elevernas medieläskunnighet och lärarnas beredskap att undervisa i sociala medier.

Materialet består av en lärstig som beskriver vad eleverna förväntas kunna om sociala medier, för att kunna förstå, använda och värdera. Materialet innehåller stödresurser och tilläggsmaterial för lärande.

Resurspaketet är framtaget av lärare och personer med erfarenhet av ungdomskultur, sociala medier, undervisning samt elevhälsa och utgår från läroplanen för den grundläggande utbildningen.

 

Elevapp


Här finns en videointroduktion till hur du tar ibruk Elevapp. Mera information finns också på https://somesmart.abo.fi/elevapp/.

Updated 25.1.2023