Kirjoita tähän hakemasi!

Organisaatio ja johtaminen

Organisaatio ja johtaminen

Organisaatio ja johtaminen pääaineena

Moderneissa yrityksissä ja organisaatioissa tieto, osaaminen ja luovuus ovat keskeisiä resursseja. Organisointikyky ja tarkoituksenmukainen ihmisten johtaminen ovat tärkeitä. Organisaation ja johtamisen pääaineopinnoissa tarkastelun kohteena ovat muun muassa strategia, johtaminen, päätöksenteko, tietointensiiviset organisaatiot, organisaatiokulttuurit ja verkostot. Perehdyt näihin asioihin yksilön, organisaation ja yhteiskunnan tasolla eri näkökulmista, esimerkiksi eettisestä näkökulmasta tai osana muutosprosessia. Opit johtamaan tiimejä ja lahjakkuuksia tietotyössä, ymmärtämään monimutkaisia organisaatioita kokonaisuuksina sekä kehittämään luovia ratkaisuja strategiatyössä.

Pääaineopiskelijana pääset varhaisessa vaiheessa valitsemaan, haluatko suuntautua johtamis-, konsultti- tai analyytikkotehtäviin vai henkilöstöjohtamiseen ja henkilöstön kehittämistehtäviin. Sivuaineilla ja valinnaisopinnoilla voit muokata itsellesi ainutlaatuisen ammatillisen profiilin työelämää varten. Organisaatio ja johtaminen on suosittu sivuaine sekä kauppatieteen opiskelijoiden että myös muiden pääaineiden opiskelijoiden keskuudessa. Oppiaine antaa laaja-alaisen käsityksen ihmisten työskentelystä ja toiminnasta organisaatioissa ja yrityksissä.

Organisaatio ja johtaminen on oppaine, joka tutkii organisaatioita ja niihin liittyviä todellisuuksia kriittisesti, luovasti ja innovatiivisesti. Tutkimuksemme lähtökohtana ja kehittämiskohteena ovat erilaiset teoreettiset näkökulmat, kuten talousantropologia, kulttuurintutkimus (engl. cultural studies), feministinen teoria ja poststrukturalismi. Tutkimusaiheitamme ovat esimerkiksi etiikka, sukupuoli ja diversiteetti organisaatioissa, arjen työ ja materiaalisuus sekä yrittäjyys ja innovaatiotoiminta. Empiirisissä tutkimuksissa käytämme kvalitatiivisia menetelmiä, ja tutkimuksemme perustuu erityisesti etnografiseen tutkimustraditioon.

Parhaillaan käynnissä olevissa tutkimushankkeissa selvitämme esimerkiksi lasten näkyväksi tekemistä ja sitä, miten lapset vaikuttavat käsitykseemme liiketaloudesta. Muita tutkimuskohteita ovat luova työ ja luovan työn tilat, muoti ja lifestyle toimialana, innovaatiotoiminta sekä työn, organisaation ja johtamisen kulttuuriset representaatiot. Tutkimushankkeissa tarkastelun kohteina ovat myös organisaatioteorian historiografia, yritysjohtaminen ja viisaus sekä työ ja henkisyys.

Organisaatio ja johtaminen pääaineena avaa mahdollisuuksia työskentelyyn monipuolisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä globaaleissa suuryrityksissä sekä kotimaisissa ja paikallisesti toimivissa pk-yrityksissä ja organisaatioissa. Johtotehtävistä kiinnostunut henkilö voi toimia esimerkiksi palvelupäällikkönä tai tiiminvetäjänä. Henkilöstöjohtamiseen suuntautunut voi toimia esimerkiksi henkilöstöpäällikkönä, HR-assistenttina tai henkilöstön kehittäjänä, kun taas analyytikkokoulutus antaa valmiuksia esimerkiksi johdon konsultin tai pankkineuvojan tehtäviin. Tulevaisuuden yrityksissä ja organisaatioissa tieto ja osaaminen ovat yhä tärkeämpiä tekijöitä, joten organisaation ja johtamisen osaamisellesi on kysyntää!

Yhteystiedot

Käyntiosoite

ASA
Vänrikinkatu 3 B
20500 Turku

Postiosoite

Åbo Akademi
Organisation och ledning
Tuomiokirkontori 3
20500 Turku