Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Tohtorinväitös ennakoivasta hoitosuunnittelusta muistisairauden alkuvaiheessa

Annika Tetrault.
Annika Tetrault

TtM Annika Tetraultin väitöskirja hoitotieteen alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin humanististen tieteiden, psykologian ja teologian tiedekunnassa.

Väitöskirjan otsikkona on If not now – when? Advance Care Planning in early-stage dementia care – a relationship-centered process.

Väitöstilaisuus järjestetään 8 maaliskuuta 2024 klo 12 osoitteessa Akatemiasali, Åbo Akademi, Rantakatu 2, Vaasa. Vastaväittäjänä toimii professori Joakim Öhlén, Göteborgin yliopisto, Ruotsi ja kustoksena professori Lisbeth Fagerström, Åbo Akademi. Väitöstilaisuutta voi seurata etänä.

Yhteenveto:

Ennakkoivalla hoitosuunnittelulla (Advance Care Planning, ACP) tarkoitetaan elämän loppuvaiheen hoidon suunnittelua etukäteen. ACP voi olla arvokas tapa lievittää kärsimystä ja parantaa elämänlaatua kaikille ihmisille diagnoosista riippumatta. Muistisairaiden kohdalla ACP voi olla vielä tärkeämpää, koska muistisairaudet vaikuttavat päätöksentekoon ja kykyyn suunnitella tulevia tapahtumia. ACP tulisi ottaa käyttöön silloin, kun muistisairas henkilö pystyy vielä osallistumaan suunnitteluun ja ilmaisemaan omat toiveensa.

ACP:hen ei ole Suomessa kiinnitetty niin paljon huomiota kuin muissa maissa. Muun muassa Yhdysvalloissa, Iso-Britanniassa, Kanadassa ja Australiassa on laajoja kansallisia ohjelmia, jotka on suunnattu väestölle ja terveydenhuollon ammattilaisille. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia ACP:tä varhaisvaiheen muistisairauksissa ja esittää malli siitä, millainen varhaisvaiheen ACP voisi olla Suomessa.

Väitöskirja koostuu kolmesta osatutkimuksesta. Ensimmäisessä tutkimuksessa kartoitettiin ACP:tä kansainvälisesti ja tunnistettiin kuusi tutkimusta, joissa kuvataan varhaisvaiheen muistisairauksia sairastaville suunnattuja interventioita. Tutkimukseen osallistuneisiin kohdistui enimmäkseen myönteisiä vaikutuksia ja he olivat tyytyväisiä huolimatta interventioiden välisistä merkittävistä eroista. Tunne kuulluksi tulemisesta ja osallistumisesta hoidon suunnitteluun näyttää olevan tärkeintä, ei niinkään itse intervention rakenne.

Toisessa tutkimuksessa haastateltiin kymmentä muistisairasta henkilöä ja kahdeksaa omaishoitajaa. Tulokset osoittavat, että osallistujien näkemyksille on ominaista monimutkaisuus ja teemat, jotka liittyvät toiveisiin, uskomuksiin ja sairauden ymmärtämiseen. Osallistujat halusivat ajatella tulevaisuutta, mutta halusivat myös elää tässä ja nyt.

Kolmannessa tutkimuksessa tehtiin fokusryhmähaastatteluja muistihoitajien, neuvojien, koordinaattoreiden ja geriatrien kanssa. Tuloksissa kuvataan hoitajien ja geriatrien näkemyksiä ACP:stä muistihoidossa. Osallistujat ilmaisivat yleisesti ottaen myönteisen näkemyksen ja heillä oli mielipiteitä ACP:n toteuttamisen edellytyksiin vaikuttavista suotuisista ja epäsuotuisista tekijöistä.

Tutkimustulokset yhdistettiin aiempien tutkimusten tuloksiin ja pohdintoihin kärsimyksen, ihmisarvon ja ihmiskeskeisen hoidon teorioista. Lopputuloksena on suomalaisen muistisairaan hoidon ACP-malli sairauden alkuvaiheessa. Tukirakenne mahdollistaa ACP:n painottamisen muistisairauden varhaisvaiheessa varhaisen tunnistamisen kautta muistisairaan henkilön säilyttäessä päätöksentekokykynsä. Kehittämätön rakenne ja riittämättömät resurssit voivat johtaa kärsimykseen hoidossa, hoidon menettämiseen ja ihmisarvon menettämiseen. Ehdotettu varhaisvaiheen muistisairaan hoidon ACP-malli osoittaa, että resursseja, välineitä ja koulutusta tarvitaan käytännössä. Lisätutkimukset, joissa on mukana muistisairauksia sairastavia ihmisiä sairauden kulun varhaisessa vaiheessa, ovat tärkeitä ACP:n jatkuvan kehittämisen ja parantamisen kannalta.

Annika Tetrault o.s. Hjerpe on syntynyt 1967 Raippaluodossa. Hän on tavoitettavissa puhelimitse numerosta 044 203 8820 ja sähköpostitse osoitteesta annika.tetrault@abo.fi.

Väitöskirja on luettavissa Åbo Akademin julkaisuarkistossa Doriassa. 

Tästä linkistä voit ladata lehdistökuvan väittelijästä.

Ohjeet tohtorinväitöstilaisuuden seuraamiseksi etänä:

Jotta voisit seurata tohtorinväitöstilaisuutta etänä, tarvitset ohjelman nimeltä Zoom tai Google Chrome -selaimen. Sinun ei tarvitse luoda Zoom-tiliä voidaksesi seurata väitöstilaisuutta. Jos asennat Zoom-sovelluksen tulee sinun napauttaa tapahtuman linkkiä (yllä) ja hyväksyä, että Zoom avaa linkin.