Kirjoita tähän hakemasi!

Väitöskirjat vuoteen 2017 asti

Väitöskirjat vuoteen 2017 asti

B

Bergroth, M. (2007). Språkplanering vid en tvåspråkig yrkeshögskola. Exemplet fackspråkligt språkbad. Vaasan yliopiston julkaisuja. Acta Wasaensia Nr 182.

Bergström, M. (2002). Individuell andraspråksinlärning hos språkbadselever med skrivsvårigheter. Vaasan yliopiston julkaisuja. Acta Wasaensia Nr 106.

Björklund, S. (1996). Lexikala drag och kontextualisering i språkbadselevers andraspråk. Vaasan yliopiston julkaisuja. Acta Wasaensia Nr 46.

Buss, M. (2002). Verb i språkbadselevers lexikon. En sociolingvistisk studie i andraspråketVaasan yliopiston julkaisuja. Acta Wasaensia Nr 105.

E

Elomaa, M. (2000). Suomen ensimmäisten kielikylpyläisten äidinkieliset kirjoitelmat peruskoulussa. Vaasan yliopiston julkaisuja. Acta Wasaensia Nr 83.

M

Mård, K. (2002).  Språkbadsbarn kommunicerar på andraspråket. Fallstudier på daghemsnivå. Vaasan yliopiston julkaisuja. Acta Wasaensia Nr 100.

N

Nevasaari, E. (2015). Bakom orden – språkbadselevers kontextuella begreppsstrukturering. Vaasan yliopiston julkaisuja. Acta Wasaensia Nr 319.

Niemelä, N. (2008). Interaktion i helklass under ett tema i språkbad. Vaasan yliopiston julkaisuja. Acta Wasaensia Nr 194.

S

Sipola, S. (2006). Vuxenspråkbad i svenska. Ur den autonoma inlärningens synvinkel. Vaasan yliopiston julkaisuja. Acta Wasaensia Nr 155.

Södergård, M. (2002). Interaktion i språkbadsdaghem. Lärarstrategier och barnens andraspråksproduktion. Vaasan yliopiston julkaisuja. Acta Wasaensia Nr 98.

 

 

 

Päivitetty 30.8.2022