Looking for something specific? Use our search engine!

Dissertations until 2017

Dissertations until 2017

Björklund, S. (1996). Lexikala drag och kontextualisering i språkbadselevers andraspråk. Vaasan yliopiston julkaisuja. Acta Wasaensia Nr 46.

Elomaa, M. (2000). Suomen ensimmäisten kielikylpyläisten äidinkieliset kirjoitelmat peruskoulussa. Vaasan yliopiston julkaisuja. Acta Wasaensia Nr 83.

Södergård, M. (2002). Interaktion i språkbadsdaghem. Lärarstrategier och barnens andraspråksproduktion. Vaasan yliopiston julkaisuja. Acta Wasaensia Nr 98.

Mård, K. (2002).  Språkbadsbarn kommunicerar på andraspråket. Fallstudier på daghemsnivå. Vaasan yliopiston julkaisuja. Acta Wasaensia Nr 100.

Buss, M. (2002). Verb i språkbadselevers lexikon. En sociolingvistisk studie i andraspråketVaasan yliopiston julkaisuja. Acta Wasaensia Nr 105.

Bergström, M. (2002). Individuell andraspråksinlärning hos språkbadselever med skrivsvårigheter. Vaasan yliopiston julkaisuja. Acta Wasaensia Nr 106.

Sipola, S. (2006). Vuxenspråkbad i svenska. Ur den autonoma inlärningens synvinkel. Vaasan yliopiston julkaisuja. Acta Wasaensia Nr 155.

Bergroth, M. (2007). Språkplanering vid en tvåspråkig yrkeshögskola. Exemplet fackspråkligt språkbad. Vaasan yliopiston julkaisuja. Acta Wasaensia Nr 182.

Niemelä, N. (2008). Interaktion i helklass under ett tema i språkbad. Vaasan yliopiston julkaisuja. Acta Wasaensia Nr 194.

Nevasaari, E. (2015). Bakom orden – språkbadselevers kontextuella begreppsstrukturering. Vaasan yliopiston julkaisuja. Acta Wasaensia Nr 319.

 

Updated 2.3.2021