Kirjoita tähän hakemasi!

FRANET

FRANET on Euroopan Unionin perusoikeusviraston (FRA) kansallisten asiantuntijoiden verkosto.

FRANET perustettiin vuonna 2011 tehtävänään kerätä ja tuottaa tietoa perusoikeuksista EU:n jäsenmaissa perusoikeusviraston käyttöä varten. Kansallisten selvitysten pohjalta perusoikeusvirasto koostaa koko EU:n käsittäviä raportteja eri perusoikeusteemoista ja julkaisee myös vuosiraporttia perusoikeustilanteesta EU:ssa. Vuoden 2019 alusta lähtien Suomessa perusoikeusviraston kansallisen yhteyskeskuksen muodostavat Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutti ja Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta. Vuosina 2011-2018 kansallisena yhteyskeskuksena toimivat Ihmisoikeusinstituutti yhdessä Ihmisoikeusliiton kanssa. Alla on esimerkkejä perusoikeusviraston julkaisuista, joihin myös Suomen asiantuntijaryhmä on osallistunut omalla panoksellaan. Lisää raportteja löytyy Ihmisoikeusinstituutin englanninkieliseltä FRANET-sivulta.

Tuoreimmat raportit

Criminal detention in the EU report coverCriminal Detention in the EU (joulukuu 2019)

Euroopan komissio pyysi perusoikeusvirastoa keräämään tietoja vankilaoloista ja olojen valvonnasta kaikista EU:n jäsenvaltioista lainkäyttöviranomaisten tueksi niiden päättäessä vankien siirtämisestä toiseen EU:n jäsenvaltioon. FRA:n raportti ‘Criminal detention conditions in the European Union: rules and reality’ julkaistiin joulukuussa 2019. Siinä käsitellään pääpiirteissään kansainvälisen ja EU:n tason vähimmäisvaatimuksia ja vaatimusten toteuttamistapaa kansallisessa lainsäädännössä. FRA on käyttänyt kansallisten valvontaelinten raportteja ja aiemmissa selvityksissä tehtyjä haastatteluja kuvaamaan, miten vankilaolot vaihtelevat eri jäsenvaltioissa.

Raporttia täydentää FRA:n uusi sähköinen tietokanta (criminal detention database), joka sisältää kansallisia standardeja, lainsäädäntöä ja seurantaraportteja vankilaoloista eri puolilta EU:ta. Tietokannasta löytyvät myös kansallisten FRANET tutkijaryhmien laatimat maaraportit.

Suomea koskeva maaraportti

Fundamental Rights Report 2019 (kesäkuu 2019)

Perusoikeusraportissa tarkastellaan perusoikeuksien suojelun kehittymistä EU:n jäsenmaissa vuoden 2018 aikana koskien erityisesti seuraavia aihealueita: yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys; rasismi, muukalaisviha ja niihin liittyvä suvaitsemattomuus; romanien integraatio; turvapaikka, rajat ja integraatio; tietoyhteiskunta, yksityisyys ja tietosuoja; lapsen oikeudet; oikeussuojan saatavuus; YK:n vammaisyleissopimuksen täytäntöönpano; sekä EU:n perusoikeuskirja ja sen toteuttaminen jäsenvaltioissa. Raportissa nostetaan esiin erityisesti toimet lapsiköyhyyden vähentämiseksi; kansalliset toimet rasismin ja rotusyrjinnän torjumiseksi; sekä EU:n turvapaikkalainsäädännön ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen turvapaikka- ja palauttamismenettelyissä. Lisäksi perusoikeusraportin johdantoluvussa käsitellään tällä kertaa ihmisoikeuksien roolia jäsenvaltioiden ja EU:n toimissa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseksi. Tarkastelussa ovat erityisesti tavoitteet eriarvoisuuden vähentämiseksi sekä rauhan, oikeudenmukaisuuden ja hyvän hallinnon edistämiseksi.

Suomenkielinen yhteenveto

Making EU citizens’ rights a reality: national courts enforcing freedom of movement and related rights (elokuu 2018)

Raportissa esitetään katsaus unionin kansalaisuuteen perustuvien oikeuksien toteutumisesta eri EU-maissa, koskien erityisesti EU-kansalaisten liikkumis- ja oleskeluvapautta, kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän kieltoa sekä äänioikeutta ja vaalikelpoisuutta kunnallisvaaleissa ja Euroopan Parlamentin vaaleissa. Tutkimus perustuu FRANET asiantuntijaverkoston kokoamaan EU-maiden kansalliseen oikeuskäytäntöön. Vertaileva tutkimus osoittaa, että tuomioistuimet eri EU-maissa tulkitsevat unionin kansalaisten oikeuksiin liittyviä EU-säännöksiä eri tavalla. Tulkinnat vaihtelevat koskien esimerkiksi sitä, miten määritellään EU- kansalaisen perheen jäsen tai elämiseen riittävät varat tai missä tapauksessa EU-kansalaiset ovat oikeutettuja etuuksiin. Tulkinnoilla voi olla vaikutuksia EU-kansalaisten jokapäiväiseen elämään, heidän perheenjäseniinsä, uraansa ja hyvinvointiinsa.

Suomea koskeva maaraportti

Laitoksista yhteisöasumiseen: keskeiset havainnot ja FRA:n lausunnot; Tiivistelmä (toukokuu 2018)

EU:n jäsenvaltiot ja EU ovat ratifioineet YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sitoutuneet tavoitteeseen siitä, että vammaiset henkilöt elävät itsenäistä elämää. Vammaisten henkilöiden itsenäistä elämää ja yhtei­söön kuulumista koskevan oikeuden toteuttami­nen edellyttää tarkoituksenmukaista ja kestävää laitoshoidosta luopumista ja siirtymistä yhteisöpohjaiseen tukeen. Tämä julkaisu sisältää yhteenvedon kolmesta, FRA:n lokakuussa 2017 julkaisemasta raportista, joissa tarkastellaan kolmea laitoshoi­dosta luopumisen toteuttamisessa tärkeää tekijää: sitoumuksia ja rakenteita, määrärahoja ja rahoitusta ja tulosten mittaamista vammaisten henkilöiden kan­nalta.

Suomea koskeva maaraportti / Selkokielinen maaraportti

Migration to the EU: Five persistent challenges (helmikuu 2018)

Raportti käsittelee maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden perusoikeuksien suojeluun liittyviä haasteita 14 EU:n jäsenvaltioissa, mukaan luettuna Suomi. Se kattaa ajanjakson lokakuusta 2016 joulukuuhun 2017. Raportissa käsitellään seuraavia teemoja: maahantulo, vastaanotto-olosuhteet, turvapaikkamenettely, ilman huoltajaa tulevat alaikäiset, ja turvapaikanhakijoiden säilöönotto. Vaikka maahantulijoiden määrät ovat vähentyneet, perusoikeuksien suojeluun liittyvät ongelmat näyttävät jatkuvan muuttumattomina kuukaudesta toiseen.

Current migration situation in the EU: Impact on local communities (update) (helmikuu 2018)

Raportissa kartoitetaan sitä, miten kansainvälistä suojelua tarvitsevien henkilöiden suuri lukumäärä vaikuttaa paikallisella, kunnallisella tasolla, erityisesti mitä tulee asumiseen, koulutukseen, kotouttamiseen ja sopeutumiseen sekä kunnan talouteen. Tutkimus kattaa 14 EU:n jäsenvaltiota. Näissä valtioissa tutkimuskohteeksi on valittu kaksi sellaista kuntaa, joissa turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten määrä on suuri. Tutkimus perustuu paikallisten toimijoiden, paikallisten viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen edustajien haastatteluihin. Suomesta paikallistason esimerkkeinä toimivat Vantaan kaupunki sekä Vöyrin kunta.

Päivitetty 23.1.2020