Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Väitöskirja didaktisista käytänteistä Waldorf-koulussa

Master in Waldorf Education Leif Tjärnstigin väitöskirja aikuiskasvatustieteen alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunnassa perjantaina 10.1.2020.

Väitöskirjan otsikkona on Didaktisk praxis i Waldorfskolan. En didaktisk analys och bildningsteoretisk tolkning av fyra Waldorflärares pedagogiska tänkande och förhållningssätt.

Waldorfpedagogiikka sai alkunsa Stuttgartissa 1919, ja on siitä lähtien kehittynyt muista pedagogisista suuntauksista riippumattomana, ja säilyttänyt tällä tavoin ominaislaatunsa. Osin tästä syystä Waldorf-koulujen toimintaan ja pedagogisiin lähestymistapoihin liittyvä tutkimus on ollut hyvin vähäistä. Tässä väitöskirjassa käytetyn teoreettisen tarkastelutavan avulla pyritään Waldorf-pedagogisen toiminnan systemaattiseen kuvaamiseen ja tarkasteluun, olemassa oleviin didaktisiin teorioihin ja tutkimukseen tukeutuen. Tutkimuksen uutta tietoa tuottava panos liittyy Waldorf-koulun opettajien didaktisten toimintatapojen ja näihin perustuvan pedagogisen ajattelutavan systemaattiseen kuvaamiseen.

Väitöskirjan empiirinen tutkimus perustuu stimulated recall -haastatteluihin, joiden yhteydessä Waldorf-opettajat sanoittivat ja reflektoivat yhdessä, kollegiaalisesti, omaa toimintaansa luokkahuoneissa, niissä kuvattujen oppituntiesimerkkeihin tukeutuen. Tutkimustulokset kuvaavat, oppilaiden oppimiseen ja opettajan didaktiseen toimintaan kiinnittyen, Waldorf-opettajien pedagogisen ajattelutavan keskeiset ulottuvuudet.

Lähtökohtana on opettajan esittelemään sisältöön perustuva pyrkimys rohkaista oppilaat sitoutumaan ja olemaan aktiivisia oman oppimisensa suhteen. Sitoutuminen ja oma aktiivisuus, sekä esitellyn sisällön koettelu, ovat oppilaiden henkilökohtaisen merkityksenannon edellytys. Tutkimus osoittaa, että tämän mahdollistamiseksi opettajat pyrkivät vahvistamaan oppilaiden itseluottamusta, sekä ohjaamaan ja orientoimaan heitä sisällön merkityksellistämiseen, ilman että oppilaat tietävät mihin tämä prosessi johtaa.

Luottamus opettajan ja oppilaiden välille syntyy siitä, että opettajat kehittävät didaktisen toimintatavan, jonka avulla he kykenevät altistamaan oppilaan oppimishaasteiden luomalle epävarmuudelle, mutta osoittamaan samanaikaisesti kasvatuksellista huolenpitoa. Opettajan huolenpitoon perustuva mutta epävarmuuteen johdatteleva, keskinäiseen luottamukseen perustuva toimintatapa, luo luokkahuonetilanteisiin, opettajan ja oppilaiden välisiin kohtaamisiin, epämuodollisen pedagogisen sopimuksen. Tämä sopimus kannattelee opettajan ja oppilaiden välistä vuorovaikutusta, erityisesti tilanteissa, joissa oppilaat joutuvat omaan oppimiseen liittyvien haasteiden eteen. Opettajien didaktisen toiminnan pedagogisena tavoitteena on oppilaiden kasvaminen itsenäiseen toimintaan, ennalta asetettujen sisältöjen ja tavoitteiden ylittämiseen. Tällä tavoin oppilaat valmistautuvat itsensä kehittämiseen ja omien tavoitteidensa toteuttamiseen luokkahuoneen ja koulun ulkopuolisessa elämässä.

Leif Tjärnstig väittelee tohtoriksi perjantaina 10. tammikuuta 2019 klo 12 osoitteessa Akademisalen, Academill, Rantakatu 2, Vaasa. Vastaväittäjänä toimii dosentti Silwa Claesson, Göteborgin yliopisto, Ruotsi, ja kustoksena professori Petri Salo, Åbo Akademi.

Leif Tjärnstig on syntynyt Huddingessa, Ruotsissa. Hän suoritti Master in Waldorf Education -tutkinnon 2010 Steinerhøjskolen-korkeakoulussa Oslossa, Norjassa.

Leif Tjärnstig on tavoitettavissa puhelimitse numerosta +46 70 916 6376 ja sähköpostitse osoitteesta leiftj@gmail.com.

 

Väitös on sähköisessä muodossa Doriassa:
www.doria.fi/handle/10024/173590?locale=lfi.

Leif Tjärnstig

Klikkaamalla kuvaa saat ladattua painokelpoisen kuvan väittelijästä.
Kuva on tiedotusvälineiden vapaasti käytettävissä.