Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

MEDIATIEDOTE
26.1.2018
Åbo Akademi
Väitös

 

Väitös muistiteorioista metodologisena koulukuntana Jeesustutkimuksessa

TM Tuomas Havukaisen väitöskirja uuden testamentin eksegetiikan alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin humanististen tieteiden, psykologian ja teologian tiedekunnassa tiistaina 30.1.2018.

Väitöskirjan otsikkona on The Quest for the Memory of Jesus: A Viable Path or a Dead End?

Tämä tohtorinväitöskirja käsittelee aktiivista kansainvälistä tutkimusalaa, jossa erilaisia muistiteorioita (sosiaalinen/yhteisöllinen muisti ja yksilöllinen muisti) sekä suullisen tradition ja suullisen historian teorioita sovelletaan historian Jeesus -tutkimukseen.

Väitöskirjan pääasiallinen tarkoitus on selvittää, muodostaako muistitutkimusta eri tavoin hyödyntävä ”memory approach” metodologisesti yhtenäisen koulukunnan, kuinka ”memory approach” eroaa aiemmasta tutkimuksesta (ts. vanhasta, saksalaisesta muotokriittisestä koulukunnasta sekä kolmesta sen tärkeimmästä kriitikosta) ja voidaanko sen kohdalla puhua Jeesustutkimuksen uudesta alusta.

Keskeistä tutkimuksessa on tutkimushistoriallinen keskustelu Jeesus-traditioiden luonteesta ja välittämisestä varhaisen kristillisyyden piirissä. Kysymys traditionvälityksestä on keskeinen tutkimusongelma niin aiemmalle historian Jeesus -tutkimukselle kuin tuoreelle muistiteorioita hyödyntävälle tutkimukselle.

Tutkimuksen tärkeimpinä johtopäätöksinä voidaan todeta muun muassa seuraavaa. ”Memory approachin” piirissä ollaan yksimielisiä siitä, että muotokriittiset näkemykset Jeesus-traditioiden anonyymistä ja kontrolloimattomasta suullisesta välittämisestä varhaisen kristillisyyden piirissä sekä siitä, että traditioita voidaan tutkia ”tekstikeskeisesti”, tulee hylätä. ”Memory approach” haastaa aiempaa, muotokriittistä koulukuntaa myös siinä, että sen piirissä sovelletaan suullista hermeneutiikkaa kysymykseen Jeesus-traditioiden välittämisestä. ”Memory approach” näkee evankeliumien Jeesus-traditiot varhaisten kristittyjen muistoina Jeesuksesta. Todellinen historian Jeesus ”tekstin takana” jää tavoittamattomiin. Tämän vuoksi voidaan puhua paradigmanmuutoksesta historian Jeesuksen tutkimuksesta muistetun Jeesuksen tutkimukseen.

Kaiken kaikkiaan on todettava, että ”memory approach” on menetelmiltään kirjava koulukunta, jonka sisältä löytyy erilaisia painotuksia: (1) taipumusta luopua aiemmista Jeesus-traditioiden tutkimukseen käytetyistä menetelmistä, mikä näkyy esimerkiksi monien halukkuutena luopua ns. aitouskriteereistä ja siinä, että lähdeteorioita painotetaan entistä vähemmän suullisen hermeneutiikan vuoksi, (2) taipumusta määritellä aiempia tutkimusmenetelmiä uudelleen muistitutkimuksen valossa. Voidaan todeta, että ”memory approach” tarjoaa vaihtoehtoisia tapoja tehdä Jeesus-tutkimusta, mutta se ei muodosta menetelmällisesti johdonmukaista tutkimussuuntausta.

 

Tuomas Havukainen väittelee tohtoriksi tiistaina 30. tammikuuta 2018 klo 13 osoitteessa auditorio Armfelt, Arken, Tehtaankatu 2, Turku. Vastaväittäjänä toimii professori Samuel Byrskog, Lunds universitet, Ruotsi ja kustoksena professori Kari Syreeni, Åbo Akademi.

 

Tuomas Petteri Havukainen on syntynyt 22.8.1988 Kiteellä. Hän suoritti ylioppilastutkinnon 2007 Kiteen lukiossa ja teologian maisterin tutkinnon University of Wales -yliopistossa 2012.

Tuomas Havukainen on tavoitettavissa puhelimitse numerosta 050 436 2034 ja sähköpostitse osoitteesta tuomashavukainen@gmail.com.

 

Väitös on sähköisessä muodossa Doriassa:
www.doria.fi/handle/10024/149211?locale=lfi

 

Tämän linkin kautta saat ladattua painokelpoisen kuvan väittelijästä.
web.abo.fi/pressmaterial/Tuomas_Havukainen.jpg
Kuva on tiedotusvälineiden vapaasti käytettävissä.


Ystävällisin ÅA-terveisin,
Mia Henriksson
Tiedottaja