Kirjoita tähän hakemasi!

Rinnakkaiset työpajat

Rinnakkaiset työpajat

Rinnakkaiset työpajat

 

Sessio I

Keskiviikko 28.9.2022 klo. 13.00-14.15

 

1. Språkmedvetna arbetssätt i daghemmets vardag

Kohderyhmä: Työpaja sopii parhaiten kielikylpypäiväkodissa 3-6 vuotiaiden kanssa työskenteleville pedagogeille 

I workshoppen behandlas följande temaområden:

  • Hurdana möjligheter till andraspråkslärande erbjuder daghemmets vardag och hur kan pedagogen utnyttja dem för att främja barnens deltagande och lärande av andraspråket?
  • Vilken roll spelar barnens förstaspråk i interaktionen?

Osallistujamäärä: max 25 osallistujaa

Huone: Simone Weil (M134)

 
Marjo Savijärvi Työpajan pitäjä: Marjo Savijärvi
Marjo Savijärvi är anställd som universitetslektor i finskans didaktik vid pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Hon har skrivit sin doktorsavhandling om andraspråkslärande i språkbadsdaghemmets vardagsinteraktion, och har senare analyserat språklärande i olika miljöer samt interaktion i tvåspråkig verksamhet för skolbarn.

2. Språkbadsundervisningen – från teori till praktik 

Kohderyhmä: 1-6 lk. opettajat 

Vi utgår från språkbadshandbokens temahelheter och presenterar hur man med hjälp av handbokens verktyg Språkliga mål och innehåll, Skrivstöd för olika texttyper och Läskraft blir lärkraft förverkligar temaundervisning. Målet är att skapa effektiv språkbadsundervisning som grundar sig på språkbadsforskningen.

Huone: Voltaire (M127)

Ann-Sofi Pitkänen och Merja AuramoTyöpajan pitäjät: Ann-Sofi Pitkänen och Merja Auramo
Ann-Sofi Pitkänen är rektor och Merja Auramo är speciallärare vid språkbadsskolan Leppätien koulu i Sibbo. De har båda lång erfarenhet av språkbad och har under läsåret 2021–2022 arbetat med språkbadshandboken Avaimia toimivaan kielikylpyopetukseen – Matka monikieliseksi sankariksi, som ska fungera som ett praktiskt arbetsredskap för språkbadslärare och beslutsfattare. 

3. Hur stödja elever i språkbad?

Kohderyhmä: 1-6 lk. opettajat

Under workshoppen kommer vi att gå igenom hur vi kan stödja alla elever på bästa sätt, samt hur man kan samarbeta med skolans andra lärare och personal kring stödåtgärder.

Osallistujamäärä: max 30 osallistujaa

Huone: Saussure (M128)

Mira Tallgård Työpajan pitäjä: Mira Tallgård
Mira Tallgård arbetar som speciallärare och biträdande rektor i Språkbadsskolan i Jakobstad. Hon har jobbat med språkbad i närmare 30 år, dels som klasslärare och speciallärare i Helsingfors och Jakobstad och dels som projektchef vid Vasa universitet. Hon har också varit med och bearbetat kapitlet om språkbad i de nationella läroplansgrunderna.

4. Språkligt innehåll i ämnesundervisningen

Kohderyhmä: 7-9 lk. aineenopettajat 

Gula kort som ett sätt att synliggöra språket och språkliga mål i ämnesundervisningen i årskurs 7–9. Vi bekantar oss med språkkort som metod och tar fram språkkort som lämpar sig för undervisningen i dina egna ämnen. Du får hjälp med att formulera språkliga mål som kan lyftas fram i din undervisning. 

Osallistujamäär: max 25 osallistujaa

Huone: Westermarck (C101)

Anna Aaltonen Työpajan pitäjä: Anna Aaltonen
Anna Aaltonen, FM, är lektor i biologi och geografi, ämneslärare i språkbad och språkbadskoordinator vid Lauttasaaren yhteiskoulu i Helsingfors. Har jobbat med språkbad på svenska sedan 2007 och CLIL-engelska sedan 2021.

5. Flerspråkig pedagogik och digitala läromedel

Kohderyhmä: 4-9 lk. opettajat 

Workshopen kommer att diskutera varför flerspråkig pedagogik är nyttigt. Ytterligare kommer deltagarna att få idéer om hur man använder t.ex. en flerspråkig, digital lärmiljö för att stödja lärande. I praktiken experimenterar vi med Binogis lärplattform och blir bekanta med den som lärares verktyg. 

Osallustujamäärä: max 20 osallistujaa

Huone: Processen

Jenni Alisaari Työpajan pitäjä: Jenni Alisaari
Jenni Alisaari är universitetslärare vid Åbo Akademi, senior researcher vid INVEST, Åbo universitet, och forskar i flerspråkighet och flerspråkig pedagogik.

 Sessio II

Keskiviikko 28.9.2022 klo. 14.45-16.00

 

1. Nu ska vi leka!  

Kohderyhmä: varhaiskasvatuksen, esikoulun ja luokkien 1-3 opettajat 

KOM och lär dig språk genom lek! I denna workshop får du bekanta dig med nya lekar och spel som lämpar sig för språkinlärning. Alla aktiviteter har blivit testade med elever i årskurs 1–2, men passar lika bra för både yngre och äldre. I workshoppen går vi igenom ”Elevernas top 10” -lekar. Kom och lek med öppet sinne och lekfull attityd! 

Osallistujamäärä: max 25 osallistujaa 

Huone: Westermarck (C101)

 
Sanna Sova och Anita Zenger

 

Työpajan pitäjät: Sanna Sova och Anita Zenger
Sanna Sova är klasslärare och lärare i svenska i Luostarivuori skola i Åbo och Anita Zenger är lärare i engelska och franska i Hammarbacka skola i Åbo. Båda har under de senaste åren varit aktiva i att utbilda lärare i den tidigarelagda språkundervisningen. 


2. Språkbadsundervisningen – från teori till praktik 

Kohderyhmä: 1-6 lk. opettajat 

Vi utgår från språkbadshandbokens temahelheter och presenterar hur man med hjälp av handbokens verktyg Språkliga mål och innehåll, Skrivstöd för olika texttyper och Läskraft blir lärkraft förverkligar temaundervisning. Målet är att skapa effektiv språkbadsundervisning som grundar sig på språkbadsforskningen. 

Huone: Voltaire (M127)

Ann-Sofi Pitkänen och Merja AuramoTyöpajan pitäjät: Ann-Sofi Pitkänen och Merja Auramo
Ann-Sofi Pitkänen är rektor och Merja Auramo är speciallärare vid språkbadsskolan Leppätien koulu i Sibbo. De har båda lång erfarenhet av språkbad och har under läsåret 2021–2022 arbetat med språkbadshandboken Avaimia toimivaan kielikylpyopetukseen – Matka monikieliseksi sankariksi, som ska fungera som ett praktiskt arbetsredskap för språkbadslärare och beslutsfattare.

3. Digiä kielten tunneille (lähes) ilman valmistelua 

Kohderyhmä: 2–9 lk. opettajat 

Esittelen helppokäyttöisiä, selainpohjaisia sovelluksia, joilla voi lisätä oppituntien interaktiivisuutta, innostaa osallistumaan ja saada hiljaisemmatkin oppilaat mukaan. Sovellusten käyttö vaatii opettajalta hyvin vähän tai ei lainkaan ennakkovalmisteluja, eikä oppilaiden tarvitse ladata sovelluksia tai kirjautua. Työpajan vinkit on laadittu sisältö edellä, ja perustelen, kuinka eri tehtävät hyödyttävät kielen opiskelussa. Näytän runsaasti esimerkkejä sovellusten käytöstä omilta oppitunneiltani. Vinkit toimivat yhtä lailla tabletilla, puhelimella tai läppärillä. Tämä työpaja järjestetään suomeksi.  

Huone: Saussure (M128)

Anni Lintuaho Työpajan pitäjä: Anni Lintuaho
Anni Lintuaho on koulutukseltaan luokanopettaja ja on työskennellyt vuodesta 2012 Puolalan koulussa saksan kieliluokkien opettajana. Hän opettaa eri oppiaineita saksaksi ja suomeksi CLIL-menetelmää käyttäen, pääosin 3.–6.-luokkia. Lisäksi hän opettaa saksaa A2- ja B2-kielenä yhtenäiskoulussa.

4. Digitalt språkbadslärarrum som arbetsredskap

Kohderyhmä: 7-9 lk. aineenopettajat 

Google Classroom som arbetsredskap i planeringen av ämnesövergripande undervisning i årskurs 7–9. Under workshopen presenteras ett digitalt klassrum som används av samtliga språkbadslärare vid Lauttasaaren yhteiskoulu. Fokus ligger på organiseringen av arbetet och innehållet. Vi planerar även uppgifter med språkligt innehåll som lämpar sig för undervisningen i dina egna ämnen. 

Osallistujamäär: max 25 osallistujaa

Huone: Simone Weil (M134)

Anna Aaltonen Työpajan pitäjä: Anna Aaltonen
Anna Aaltonen, FM, är lektor i biologi och geografi, ämneslärare i språkbad och språkbadskoordinator vid Lauttasaaren yhteiskoulu i Helsingfors. Har jobbat med språkbad på svenska sedan 2007 och CLIL-engelska sedan 2021.

5. Flerspråkig pedagogik och digitala läromedel

Kohderyhmä: 4-9 lk. opettajat 

Workshopen kommer att diskutera varför flerspråkig pedagogik är nyttigt. Ytterligare kommer deltagarna att få idéer om hur man använder t.ex. en flerspråkig, digital lärmiljö för att stödja lärande. I praktiken experimenterar vi med Binogis lärplattform och blir bekanta med den som lärares verktyg. 

Osallustujamäärä: max 20 osallistujaa

Huone: Processen

Jenni Alisaari Työpajan pitäjä: Jenni Alisaari
Jenni Alisaari är universitetslärare vid Åbo Akademi, senior researcher vid INVEST, Åbo universitet, och forskar i flerspråkighet och flerspråkig pedagogik.

Päivitetty 9.9.2022