Kirjoita tähän hakemasi!

Systemaattinen teologia

Systemaattinen teologia

Systemaattinen teologia erikoisalana

Systemaattinen teologia tarkastelee sekä kristinuskon sisältöä (eli dogmatiikkaa) että teologista etiikkaa ja uskonnonfilosofiaa. Nämä teemat jakautuvat useisiin osa-alueisiin, joita lähestytään sekä historiallisesta että nykyhetken näkökulmasta. Dogmatiikan opinnoissa perehdytään esimerkiksi kristinuskon muotoutumiseen eri aikoina ja eri ympäristöissä, varhaisen kirkon historiaan ja sen merkitykseen nykyaikana sekä kysymyksiin, joita syntyy kristinuskon ja muiden uskontojen tai eri kirkkokuntien ja tunnustuksellisten ryhmien välisistä kohtaamisista. Teologisen etiikan ja uskonnonfilosofian opinnot puolestaan käsittelevät etiikan historiaa, kristillistä etiikkaa eri elämänaloilla, uskonnonfilosofisia tulkintoja, uskonnon ja tieteen välistä suhdetta sekä uskonnollista kieltä. Eettiset näkökohdat ovat tärkeä osa kristinuskon historiaa ja nykyaikaa. Systemaattinen teologia on maisterivaiheen erikoistumisala, jonka voit valita teologian kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen. Opinnoissa käsitellään monia eri aihepiirejä. Yhteiset kurssit antavat hyvän yleiskuvan systemaattisesta teologiasta, mutta on myös mahdollista valita itseä erityisesti kiinnostavia kursseja. Lisäksi opintoihin sisältyy ammatillisen suuntautumisen (esimerkiksi pappi, opettaja tai tutkija) mukaisia kursseja. Jos tähtäät papin ammattiin, sinun ei tarvitse opiskella mitään sivuaineita, mutta opintoihisi sisältyy enemmän valinnaisia teologian oppiaineen kursseja sekä työelämäharjoittelu. Jos haluat opettajaksi, opiskelet teologian lisäksi kasvatustiedettä ja yhtä muuta opetettavaa ainetta sivuaineina. Yhteiskunnallinen suuntautumisvaihtoehto antaa mahdollisuuden valita vapaasti opintoja teologian eri opintokokonaisuuksista sekä sivuaineita kaikista Åbo Akademin oppiaineista. Omat vahvuutesi tukevat sinua sopivan aineyhdistelmän löytämisessä.

Opinto-oppaassa on tarkempia tietoja oppiaineen kurssivalikoimasta:

Dogmatiikan tutkimuksen kohteena ovat historialliset teemat, erityisesti patrologia, reformaatioteologia ja 1900-luvun teologia, mutta myös nykyilmiöt, jotka liittyvät ekumeniaan, uskontojen vuoropuheluun, kulttuurielämään ja kirkon ajankohtaisiin haasteisiin. Teologisen etiikan ja uskonnonfilosofian tärkeitä tutkimuskohteita ovat nykyajan elämänkatsomukset, moraali, terveys, yhteiskunta, kulttuuri ja uskonto.

Erityisesti keskiössä ovat kysymykset uskontojen ja elämänkatsomusten roolista nyky-yhteiskunnassa sekularisaatio- ja postsekularisaatioteorioiden valossa. Oppiaineessa on käynnissä useita monitieteellisiä yhteistyöhankkeita niin muiden humanististen kuin luonnontieteellistenkin aineiden kanssa.

Systemaattiseen teologiaan suuntautunut koulutus avaa kiinnostavia urapolkuja ihmisläheisissä työtehtävissä niin kirkon palveluksessa kuin opettajana tai tutkijana. Tutkinnon suorittaneena teologina voit ammatillisen suuntautumisesi mukaan työskennellä joko pappina tai aineenopettajana, mutta teologin asiantuntijuutta tarvitaan myös esimerkiksi sairaalasielunhoitajan tai perheneuvojan työssä. Systemaattinen teologia on myös monipuolinen tutkimusala, joka tarjoaa mahdollisuuksia toimia opettajan tai tutkijan tehtävissä kotimaassa tai ulkomailla. Teologin monitahoista näkemystä eettisistä kysymyksistä tarvitaan työelämässä eri tahoilla.

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Teologicum
Piispankatu 19
20500 Turku

Sähköposti

Puhelin

+358 2 215 31