Kirjoita tähän hakemasi!

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Turku keskustelee -hankkeen tietosuojailmoitus
Laatimispäivä 26.3.2020

Turku keskustelee -tutkimushankkeessa kartoitetaan Turun asukkaiden mielipiteitä keskustan liikennejärjestelyistä. Tutkimuksen toteuttavat Turun kaupunki, Åbo Akademi ja Tampereen yliopisto ja sen pääasiallisena rahoittajana on Turun kaupunkitutkimusohjelma.
Tässä tietosuojailmoituksessa kerrotaan henkilötietojesi käsittelystä ja sinulle kuuluvista oikeuksista osallistuessasi Turku keskustelee -hankkeen kyselytutkimukseen ja kansalaispaneeliin.

1. Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot
Åbo Akademi
Postiosoite: Tuomiokirkontori 3, 20500 TURKU
Käyntiosoite: Tuomiokirkonkatu 3, TURKU
Tietosuojavastaava Roald von Schoultz, dataskydd(a)abo.fi

2. Yhteyshenkilö tutkimusrekisteriä koskevissa asioissa
Tutkijatohtori Maija Jäske, maija.jaske(a)abo.fi. Osoite: Samforsk, Åbo Akademi, ASA A4, 20500 Turku

3. Tutkimuksen suorittajat
Tutkimuksen vastuullinen johtaja: Kimmo Grönlund, kimmo.gronlund(a)abo.fi. Osoite: Samforsk, Åbo Akademi, ASA A4, 20500 Turku. Tutkimushanketta koordinoi Åbo Akademi, joka vastaa tutkimusrekisterin ylläpidosta. Hankkeeseen kuuluu lisäksi tutkijoita ja muuta tutkimushenkilökuntaa Tampereen yliopistosta. Tutkimusta varten kerättyjä tietoja on oikeus käsitellä Turku keskustelee -hankkeen tutkijoilla ja työntekijöillä.

4. Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste?
Tietoja käytetään yhteydenottoihin Turku keskustelee -tutkimushankkeessa ja hanketta koskevaan tutkimustyöhön. Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohta 1e eli yleisen edun mukainen tieteellisen tutkimuksen toteuttaminen, Suomen tietosuojalain 4 § 3 -kohdan mukaisesti. Arkaluontoisten henkilötietojen käsittelyn peruste on EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 9 kohta 2j.

5. Mitä tietoja käsittelemme?
Tutkimusaineiston sisältämiä henkilötietoja ovat nimi, sukupuoli, äidinkieli, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, kotikunta, maakunta, syntymäpäivä ja syntymävuosi, sähköpostiosoite tai puhelinnumero. Tutkimusaineisto sisältää myös Turku keskustelee -kansalaispaneelin pienryhmäkeskustelujen äänitallenteet. Tutkimuksessa kerättäviä arkaluontoisia henkilötietoja ovat vastaajan poliittiset mielipiteet.

6. Mistä saamme tiedot?
Nimi, sukupuoli, äidinkieli, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, kotikunta, maakunta, syntymäpäivä ja syntymävuosi on saatu Digi- ja väestötietovirastolta Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain (661/2009) mukaisella tietoluvalla. Muut henkilötiedot kerätään vastaajalta itseltään.

7. Kenelle luovutamme ja siirrämme tietoja sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?
Tietoja, joiden perusteella vastaaja voi olla tunnistettavissa, käsittelevät ainoastaan Turku keskustelee -hankkeen tutkijat, eikä niitä luovuteta tutkimusryhmän ulkopuolisille tahoille. Rekisterinpitäjä (Åbo Akademi) siirtää aineistoa tutkimushankkeeseen kuuluville Tampereen yliopiston tutkijoille. Henkilötietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Kun hankkeen päättymisestä on kulunut yksi vuosi, kyselyvastaukset arkistoidaan Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon anonymisoituina.

8. Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytämme?
Hankkeessa kerätyt tiedot ovat salassa pidettäviä. Paperiset kyselylomakkeet säilytetään Åbo Akademin tiloissa erillisessä lukittavassa tilassa, johon on rajattu pääsy. Tietokantoihin tallennetut tiedot on suojattu salasanoin ja palomuurein. Suorat tunnistetiedot poistetaan aineistosta analyysivaiheessa.
Kansalaispaneelia varten kerätyt henkilötiedot poistetaan, kun ne eivät ole tarpeellisia tutkimuksen toteuttamiseksi, kuitenkin viimeistään tutkimushankkeen päättyessä vuoden 2020 lopussa.

9. Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?
Tietosuojalainsäädännön mukaisesti sinulle kuuluvat seuraavat oikeudet
– oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä
– oikeus saada pääsy tietoihin
– oikeus oikaista tietoja
– oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
– henkilötietojen oikaisua tai käsittelyn rajoittamista koskeva ilmoitusvelvollisuus
– oikeus vastustaa tietojen käsittelyä
– oikeus olla johtumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman lainmukaista perustetta
Tieteellisen tutkimuksen yhteydessä edellä mainituista oikeuksista voidaan tietyissä tapauksissa poiketa lainsäädännön mukaisesti. Poikkeaminen edellyttää tapauskohtaista harkintaa.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Sähköposti: tietosuoja(a)om.fi

10. Kehen voit olla yhteydessä?
Kaikki tätä ilmoitusta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

Päivitetty 16.12.2020