Kirjoita tähän hakemasi!

Kansalaismielipide

Kansalaismielipide

Kansalaismielipide

Kansalaismielipide on suomalaisten keskuudessa säännöllisesti kerättävä mielipidekysely. Kansalaismielipide-kyselyiden avulla tutkijat keräävät tärkeää tietoa suomalaisten poliittisista ja yhteiskunnallisista mielipiteistä. Kyselyt käsittelevät yleensä politiikkaa ja yhteiskunnallisia kysymyksiä mutta niissä voidaan myös käsitellä muita teemoja. Tietoja käytetään tieteelliseen tutkimukseen.

Kun osallistut Kansalaismielipide –tutkimukseen saat muutamia kertoja vuodessa kutsun osallistua verkkokyselyyn. Kyselyiden määrä voi vaihdella vuodesta toiseen mutta tavallisesti lähetämme noin 6-12 kyselyä vuodessa. Kyselyiden pituus voi myös vaihdella. Joissakin on vain muutama kysymys ja toiset ovat hieman pidempiä. Pyrimme kuitenkin välttämään kyselyitä, joiden täyttämiseen menee yli 15 minuuttia.

Osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja voit keskeyttää osallistumisesi koska tahansa. Jokaisessa kyselykutsussa ja muistutuksessa on linkki, jonka avulla voit lopettaa osallistumisesi. Voit myös päättää osallistumisesi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen:kansalaismielipide@abo.fi

Tutkimusta hallinnoi Åbo Akademin yhteiskuntatieteen tutkimuslaitos ja tutkimus on osa Suomen Akatemian rahoittamaa kansallista yleisen mielipiteen mittaamisen infrastruktuuria.

Tässä tietosuojailmoituksessa kerrotaan henkilötietojesi käsittelystä ja sinulle kuuluvista oikeuksista osallistuessasi Kansalaismielipide –tutkimuksen.

Kansalaismielipide -hankkeen tietosuojailmoitus
Laatimispäivä 04.03.2024

1. Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot
Åbo Akademi
Postiosoite: Tuomiokirkontori 3, 20500 TURKU
Käyntiosoite: Tuomiokirkonkatu 3, TURKU
Tietosuojavastaava Anna-Maria Nordman, dataskydd(a)abo.fi

2. Yhteyshenkilö tutkimusrekisteriä koskevissa asioissa
Tohtoriopiskelija Kim Backström, kim.backstrom(a)abo.fi. Osoite: Åbo Akademi Vaasassa, Rantakatu 2, 65100 VAASA.

3. Tutkimuksen suorittajat
Tutkimuksen vastuullinen johtaja: Professori Kim Strandberg, kim.strandberg(a)abo.fi. Osoite: Samforsk, Åbo Akademi Vaasassa, Rantakatu 2, 65100 VAASA.

Tutkimushanketta koordinoi Åbo Akademi, joka vastaa tutkimusrekisterin ylläpidosta. Kansalaismielipide -hankkeen tutkijoilla ja työntekijöillä on oikeus käsitellä tutkimuksen kautta kerättyä tietoa.

4. Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste?

Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja tieteellisen tutkimuksen toteuttamista, osallistujien rekrytointia ja kyselyjen ylläpitämistä varten. Tietoja käytetään Kansalaismielipide –tutkimuksen yhteydenottoihin ja hanketta koskevaan tutkimustyöhön. Tietoja tarvitaan tutkimuksessa tehtävien kyselyjen toteuttamiseen ja yhdistämiseen. Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohta 1e eli yleisen edun mukainen tieteellisen tutkimuksen toteuttaminen, Suomen tietosuojalain 4 § 3 -kohdan mukaisesti. Arkaluontoisten henkilötietojen käsittelyn peruste on EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 9 kohta 2j ja tietosuojalain 6 §:n 7-kohta.

5. Mitä tietoja käsittelemme?

Tarvitsemme henkilötietoja ensisijaisesti tutkimuksen osallistujien tavoittamiseen ja rekrytointiin. Tavoittaaksemme osallistujat ja lähettääksemme heille kyselyitä, tarvitsemme heidän sähköpostiosoitteensa. Uusien osallistujien rekrytointia varten käsittelemme osoitetietoja.

Kun rekrytoimme uusia osallistujia tutkimukseen kutsukorttien avulla, käsittelemme seuraavia tietoja: nimi, sukupuoli, äidinkieli, kotiosoite, postinumero, postitoimipaikka ja syntymävuosi. Nämä tiedot saadaan Digi- ja väestötietovirastolta. Käytämme tietoja kutsukorttien lähettämiseen. Näiden tietojen lisäksi käsittelemme rekrytoinnin yhteydessä myös koulutustasoa. Tilastokeskukselta saadaan seuraavat tiedot: koulutustaso. Osa tiedoista poistetaan rekrytointikampanjan päätyttyä, nämä ovat: nimi, kotiosoite, postinumero ja postitoimipaikka. Muut tiedot voidaan säilyttää korkeintaan vuoden rekrytointikampanjan päätyttyä.

Kun rekisteröidyt tutkimukseen keräämme sinulta seuraavat henkilötiedot: sähköpostiosoite, syntymävuosi, koulutustaso, sukupuoli, äidinkieli, kotikunta, ammatillinen tilanne, vuositulot ja puoluekanta. Näiden tietojen antaminen on täysin vapaaehtoista. Sähköpostiosoitteita käytetään ainoastaan osallistujien tavoittamiseen, muita tietoja voidaan käyttää erilaisissa tilastollisissa analyyseissä.

Tietyt henkilötiedot lasketaan GDPR:än mukaan arkaluonteisiksi. Tutkimuksessa kerättäviä arkaluonteisia henkilötietoja ovat vastaajan poliittiset mielipiteet ja filosofiset vakaumukset.

Keräämme myös teknistä tietoa laitteesta, jonka avulla vastaat kyselyihimme. Kun vastaat kyselyyn, laitteesi IP-osoite ja paikkatieto tallennetaan. Nämä tiedot kerätään kyselyn laadun varmistamiseksi. Pystymme näiden tietojen avulla tarkistamaan, ettei liian monta vastausta tule samasta paikasta tai IP-osoitteesta. Näin pyrimme varmistamaan, ettei tutkimusta yritetä manipuloida. Emme käytä tietoja muihin tarkoituksiin. Nämä tiedot poistetaan myös aineistosta ennen kuin sen analysointi aloitetaan.

Kyselyihimme annettuja vastauksia käytetään yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen ja niitä analysoidaan erilaisilla tilastollisilla menetelmillä. Välttääksemme samojen kysymysten toistamisen joka kyselyssä ja mahdollistaaksemme sen tutkimisen, miten mielipiteet kehittyvät ajan myötä, aiemmin annettuja vastauksia voidaan yhdistää myöhemmin annettuihin vastauksiin. Tuloksia julkaistaan kuitenkin aina ryhmämuodossa, jolloin yksittäisten vastaajien tunnistaminen on mahdotonta.

Kyselyvastaukset ovat kyselypalvelussamme yhdistetty sähköpostiosoitteisiin, mutta ennen kuin vastausten analysointi aloitetaan vastaukset pseudonymisoidaan. Kun lataamme vastausaineiston kyselypalvelusta, sähköpostiosoitteet poistetaan tiedostosta ja korvataan ID-koodeilla. Tämän jälkeen yksittäisiä vastaajia ei enää voida yhdistää yksittäisiin vastauksiin pelkän vastausaineiston avulla. Kaikki tiedot poistetaan kyselypalvelusta kyselyn päätyttyä.

6. Mistä saamme tiedot?
Nimi, syntymävuosi, sukupuoli, äidinkieli, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka ja kotikunta hankitaan Digi- ja väestötietovirastolta Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain (661/2009) mukaisella tietoluvalla. Tilastokeskukselta saadaan koulutustaso. Muut henkilötiedot kerätään vastaajalta itseltään.

7. Kenelle luovutamme ja siirrämme tietoja sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Kyselyvastauksia ja tiettyjä henkilötietoja voidaan jakaa muille tutkijoille Suomessa ja EU/ETA-alueen sisäpuolella. Emme kuitenkaan luovuta tietoja, joiden avulla yksittäisiä henkilöitä voidaan tunnistaa. Teemme ajoittain yhteistyötä muiden yliopistojen ja tutkijoiden kanssa ja heidän kanssa voidaan jakaa Kansalaismielipide –tutkimuksen avulla tuotettuja aineistoja tieteellistä tutkimusta varten. Jaettavat tiedot ovat aina pseudonymisoituja.

Lähetämme ja toteutamme kyselymme Qualtrics –kyselypalvelun avulla. Kyselyn ollessa aktiivinen, osallistujien sähköpostiosoitteita ja kyseessä olevan kyselyn vastauksia säilytetään väliaikaisesti kyseisessä palvelussa. Tietojasi voidaan väliaikaisesti siirtää niin sanottuihin ”kolmansiin maihin”. Kun kysely päättyy, lataamme vastaukset palvelusta ja poistamme kaikki tiedot palvelusta.

Kyselyvastaukset arkistoidaan Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon anonymisoituina jatkokäyttöön luovutettaviksi tutkimusta ja opetusta varten. Kun tiedot ovat anonymisoitu, niiden avulla ei enää voida tunnistaa yksittäisiä henkilöitä.

8. Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytämme?
Tutkimuksessa kerätyt tiedot säilytetään Åbo Akademin omalla palvelimella. Kyselyn ollessa aktiivinen, tietoja säilytetään väliaikaisesti kyselypalvelussa. Suorat tunnistetiedot, kuten sähköpostiosoitteet säilytetään salatussa muodossa ja erillään muista tiedoista. Suorat tunnistetiedot poistetaan aineistosta ennen analyysivaihetta. Kansalaispaneelia varten kerätyt henkilötiedot poistetaan, kun ne eivät ole tarpeellisia tutkimuksen toteuttamiseksi.

9. Mitkä ovat oikeutesi rekisteröitynä?
Tietosuojalainsäädännön mukaisesti sinulle kuuluvat seuraavat oikeudet
– oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä
– oikeus saada pääsy tietoihin
– oikeus oikaista tietoja
– oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
– henkilötietojen oikaisua tai käsittelyn rajoittamista koskeva ilmoitusvelvollisuus
– oikeus vastustaa tietojen käsittelyä
– oikeus olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman lainmukaista perustetta
Tieteellisen tutkimuksen yhteydessä edellä mainituista oikeuksista voidaan tietyissä tapauksissa poiketa lainsäädännön mukaisesti. Poikkeaminen edellyttää tapauskohtaista harkintaa.

Rekisteröitynä osallistujana sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki

Vaihde: 029 56 66700

Sähköposti: tietosuoja(a)om.fi

10. Kehen voit olla yhteydessä?
Kaikki tätä ilmoitusta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

 

 

Päivitetty 13.3.2024