Kirjoita tähän hakemasi!

Työpajat

Työpajat

Työpajat 30.9 klo. 14.00-15.00 & 15.15-16.15

 

Nyttiga minnesregler och tips som stöd för rättskrivningen 

Målgrupp: Lärare i åk 1-6

Vår erfarenhet visar vilka läs- och skrivfel som är vanliga hos språkbadselever. Som lärare vill vi ge eleverna nyttiga minnesregler och tips som stöd för rättskrivningen. En rolig, knasig, av eleven eller läraren själv påhittad minnesregel, kan bli den bästa! Denna workshop har som avsikt att ge dig lite bubbel i badet med inspirerande regler o tips!

Workshopledare: Pia Lind-Eklund

Pia Lind-Eklund är språkbadslärare/speciallärare vid Keskuskoulu i Vasa.

 

 


Lekfull språkundervisning med teater 

Målgrupp: Riktar sig till alla deltagare, materialet kan modifieras enligt vilken åldersgrupp man undervisar

Under workshopen får deltagarna didaktiska verktyg med teaterlek & rollspel som fokus. Målet är att ge pedagogen möjlighet att fokusera mera på aktiv kommunikation under språklektioner. Drama- och teaterpedagogik ökar fysisk verksamhet och djuplärande i språkundervisning. Teaterlek utvecklar kreativ- , kognitiv-, motorisk-, kommunikativ- emotionell- och socialkompetens. Språkundervisningen blir lustfylld.

Workshopledare: Nina Dahl-Tallgren

Nina Dahl-Tallgren är teaterpedagog på Wasa Teater. Hon har examina inom både drama och pedagogik. Hon är en glad, energisk och inspirerande föreläsare. Nina ger dig superkraft att lära ut språk på ett lekfullt sätt!

 

 


Hur kan man effektivisera språkbadselevernas grammatikinlärning? 

Målgrupp: Lärare i åk 5–9

I sin workshop presenterar Nyqvist först kortfattat de resultat hon hittills nått i sin forskning. Efter detta funderar deltagarna tillsammans på olika sätt att tillämpa resultaten i sitt praktiska undervisningsarbete. Huvudvikten ligger i en öppen diskussion. Eftersom grammatisk korrekthet vanligen betonas på de senare årskurserna i grundskolan, passar workshoppen bäst för dem som undervisar språkbadselever i årskurserna 5-9. Eftersom lärare i alla ämnen fungerar som språkliga modeller för sina elever, passar workshoppen för lärare i alla skolämnen, inte bara språklärare.

Workshopledare: Eeva-Liisa Nyqvist

Eeva-Liisa Nyqvist disputerade år 2013 med avhandlingen Species och artikelbruk i finskspråkiga grundskoleelevers inlärarsvenska. En longitudinell undersökning i årskurserna 7–9. Efter det har hon fungerat som universitetslärare och -lektor i nordiska språk vid Östra Finlands och Helsingfors universitet samt som forskardoktor vid Åbo universitet. Från och med januari 2020 arbetar hon som postdoktoral forskare i nordiska språk vid Helsingfors universitet. Den röda tråden i Nyqvists forskning är tillägnandet av svenskans grammatik och vilka problem som är typiska för finskspråkiga inlärare. Ett framtida syfte är också att hitta sätt att i praktiken förbättra språkundervisningen och lärarutbildningen.


Leka och lära språk ute!

HUOM! TYÖPAJA JÄRJESTETÄÄN AINOASTAAN 14.00-15.00

Målgrupp: Lärare inom småbarnspedagogik, förskola och åk 1–3

Naturen och skolgården är utmärkta miljöer för att arbeta med barns språkutveckling. Under workshopen  ges exempel på hur man genom lekar och aktiviteter kan arbeta medvetet med språkutveckling i samspel med utemiljön. Ytterligare kommer vi att se på hur man kan skapa en kreativ och inbjudande lärmiljö ute. Verkstaden baserar sig på boken med samma namn.

Workshopledare: Ida Berg
Ida är naturskollärare vid Kvarkens naturskola. Hon är klasslärare med inriktning biologi, geografi och milöpedagogik.

 

 


Språkstimulerande utelekar

HUOM! TYÖPAJA JÄRJESTETÄÄN AINOASTAAN 15.15-16.15

Utemiljöns betydelse och potential för språkutveckling lyfts fram i denna workshop. Utomhuspedagogik är ett sätt att variera och konkretisera undervisningen och deltagarna ges exempel på uteaktiviteter som kan anpassas till flera ämnen. Målet med workshopen är att belysa språket i uteklassrummet och inspirera deltagarna att använda naturen som lärmiljö.

Workshopledare: Ida Berg
Ida är naturskollärare vid Kvarkens naturskola. Hon är klasslärare med inriktning biologi, geografi och milöpedagogik.

 

 

 


Työpajat 1.10 klo. 13.30-14.30 & 14.45-15.45

 

Barn under skolålder i språkbad i behov av stöd 

Målgrupp: Småbarnspedagogik, förskoleundervisning och nybörjarundervisning

Alla barn inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning ska inkluderas i den dagliga verksamheten, vilket gör att utmaningarna för läraren i gruppen ökar. Vad krävs för att ha möjligt att möta alla barn och deras individuella behov? Vad kan man som lärare göra för att underlätta vardagen för barnen i behov av stöd? Workshoppen består av föreläsning samt lite praktiskt arbete.

Workshopledare: Eva Staffans
Eva Staffans är universitetslärare,  i pedagogik med barn- och specialpedagogisk inriktning vid Åbo Akademi i Vasa.

 

 

 


Att möta språkbadselevers skrivande i undervisning på två språk

Målgrupp: Lärare i åk 7–9 (ämnesövergripande)

Läroplansgrunderna (2014) efterlyser diskussion om hurdana språkkonventioner och texter som kännetecknar de enskilda läroämnena. God språklig medvetenhet är en viktig förutsättning för positiv läs- och skrivutveckling. Att vara språkligt medveten betyder att man självständigt mer eller mindre reflekterar över språk. Syftet med workshopen är att diskutera skrivprocesser, möjligheter och utmaningar i skrivande i de senare årskurserna inom den grundläggande utbildningen. Under workshopen får lärarna bidra med sina kunskaper, erfarenheter och perspektiv gällande skrivande på språkbadsspråket och skolans undervisningsspråk.

Workshopledare: Camilla Rosvall

FM Camilla Rosvall är doktorand i pedagogik med lärarinriktning och jobbar som forskningsassistent inom projektet Skrivstöttning.

 

 


Pedagogiska Escape Rooms 

Målgrupp: Samtliga lärare

Teoretisk bakgrund och tips på hur Escape Rooms kan tillämpas i klassrumsundervisningen. Deltagarna får även testa några uppgifter. Denna workshop är tvåspråkig (svenska-finska).

Workshopledare: Eleonoora Isoaho & Sanna Laulaja

Eleonoora Isoaho är klasslärare vid Tervajoen koulu i Vasa. Sanna Laulaja är klasslärare vid Isolahden koulu och koordinator för programmet ”Skolan i rörelse” i den finskspråkiga grundläggande utbildningen i Vasa.

 

Kohderyhmä: Kaikki opettajat

Teoreettista taustaa ja vinkkejä miten Escape Roomia voi soveltaa luokkahuoneopetuksessa. Osallistujat saavat myös kokeilla muutamia tehtäviä. Tämä työpaja on kaksikielinen (ruotsi-suomi).

Työpajan pitäjät: Eleonoora Isoaho & Sanna Laulaja

Eleonoora Isoaho on luokanopettaja Tervajoen koulussa Vaasassa. Sanna Laulaja on luokanopettaja Isolahden koulussa sekä suomenkielisen perusopetuksen Liikkuva koulu-koordinaattori Vaasassa.

 

 

Päivitetty 7.9.2020