Looking for something specific? Use our search engine!

Consortium of Trust Research – Pathways to Political Trust

Consortium of Trust Research – Pathways to Political Trust

CONTRE

Time:

1.9.2015–31.12.2019

Funded by:

  • Finlands Akademi
  • Åbo Akademi
  • Tammerfors universitet

Project coordinator:

Åbo Akademi, Tammerfors universitet

Budget:

997 531 euros

Åbo Akademi University’s part of the budget:

149 943 euros (15%)

Politiskt förtroende är en av de grundläggande komponenterna i en fungerande demokrati. En hög grad av förtroende bidrar bl.a. till att institutioner fungerar effektivt och minskar behovet att övervakning och kontroll. En låg grad av förtroende kan däremot leda till minskad stabilitet och till och med öka medborgares villighet att delta i kriminella aktiviteter. Målet med projektet är att studera vad som förklarar nivån av politiskt förtroende och varför den fluktuerar i olika kontexter.

Projektet strävar efter att öka förståelsen för kort- och långsiktiga förändringar i politiskt förtroende i etablerade demokratier. Det har en flernivå ansats som inbegriper politiska krav (enskilda medborgare), politiskt utbud (politiska aktörer och politisk prestation) och den samhälleliga och politiska kontexten där krav och utbud interagerar. Projektet antar ett brett komparativt perspektiv och producerar ny kunskap genom att kombinera resultat från storskaliga opinionsundersökningar med experimentella studier. Studien ökar förståelsen av förklaringsfaktorer till politiskt förtroende och hur det upprätthålls i samhället. Forskningen genomförs i två sammankopplade delprojekt ”Process” (leds av docent Elina Kestilä-Kekkonen vid Tammerfors universitet) och ”Struktur” (leds av professor Kimmo Grönlund, Åbo Akademi)

Contact us

Kimmo Grönlund

Professor 

i statskunskap

Samhällsvetenskaper

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi

kimmo.gronlund@abo.fi

Tel. +358 504096409